Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: UUDELY/3301/2024

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Ehdotus Uudenmaan maakunnan tulvariskialueiksi". Ehdotuksessa esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus edelliseen tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin vuonna 2018. Tämän alustavan arviointivaiheen jälkeen käynnistetään tulvariskien hallinnan suunnittelu nimetyille merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vuoden 2024 lopussa ELY-keskuksen esityksestä ne merkittävät tulvariskialueet, joille tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan.

Samalla pyydämme lausuntoanne tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista koskevasta SOVA-asiakirjasta, joka löytyy osoitteesta www.vesi.fi/trh.
Tausta
Vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvat riskit arvioidaan suunnitteluprosessissa vuosina 2025-2027 ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Tulvariskien hallinnassa otetaan huomioon olosuhteet ja toimenpiteet sekä paikallisesti että alueellisesti. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään vuoden 2027 loppuun mennessä.

Päävastuu vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään vesistöalueittain tai rannikko-osittain niin sanotuissa tulvaryhmissä, jotka hyväksyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelemat ehdotukset vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmiksi merkittäville tulvariskialueille. Näiden suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2027 laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2021. Nyt kysymys on seuraavasta kierroksesta ja suunnitelmien laatimisesta kaudelle 2028-2033.
Tavoitteet
Tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on tulvariskien vähentäminen vuosina 2025-2027 laadittavassa suunnitelmassa esitetyin toimenpitein. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Tarkoituksena on, että tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella.
Linkit

http://www.vesi.fi/trh - Uudenmaan maakunnan tulvariskien alustavaan arviointiin liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta http://www.vesi.fi/trh, missä kuulemisaineistoa voi hakea kunnan, maakunnan, vesistön tai merialueen perusteella.

Liitteet:

KUULUTUS UUSIMAA 2024.pdf - Kuulutus ehdotuksesta Uudenmaan maakunnan tulvariskialueiksi

EHDOTUS UUDENMAAN MAAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 2024.pdf - Ehdotus Uudenmaan maakunnan tulvariskialueiksi

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 15.3-.2024- 17.6.2024. Kuulemisajan jälkeen ELY-keskus laatii palautteesta koosteen ja tarkistaa ehdotustaan tarvittavilta osin. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ehdotuksen pohjalta joulukuussa 2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirja tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa. Lausunnon voi lähettää myös kirjallisesti tai sähköisesti suoraan Uudenmaan ELY-keskukselle. Postiosoite on Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki. Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.
Valmistelijat
Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija
Olli Jaakonaho, suunnitteluinsinööri
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Jakelu:
Kari Rantakokko    
Olli Jaakonaho