Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2018-2296

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Pelastustoimen uudistushankkeen aikana osoitettiin tarvetta onnettomuuksien ehkäisyn kansallisten tavoitteiden määrittelylle. Tavoitteenasettelussa korostettiin asiakaslähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tältä pohjalta syntyi sisäministeriövetoinen hanke, jossa laadittiin pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma. Kyseenomainen ohjelmaluonnos on nyt lausuttavana kohteena.

Toimintaohjelman lähtökohtana ovat vaikuttavuus, ihmislähtöisyys ja ilmiökeskeisyys. Missioksi muodostui turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki 2025. Tähän liittyvät osatavoitteet jakautuvat turvallisuuden kokemuksen vahvistumiseen, aktiivisen toimijuuden lisääntymiseen, palvelujen saatavuuden varmistumiseen ja yhteisen työn kehittymiseen. Muutoksilla pyritään vaikuttamaan osaamiseen ja kyvykkyyteen, teknologian kehittymiseen, kollaboraation rakentumiseen, asenteisiin ja jaettuihin käsityksiin sekä toimintakulttuuriin. Näihin ilmiöihin tähdätään kymmenellä vaikuttavuustavoitteella ja edelleen noin 250 tunnistetulla teolla.

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma osoittaa merkittävimmät panostukset lapsiin ja nuoriin, yhteistyön kehittämiseen sekä välittämisen tunteen vahvistamiseen. Teoissa merkittävimmiksi nousevat sidosryhmätyö, pelastustoimen palveluiden kehittäminen ja väestöryhmien turvallisuusosaamisen lisääminen.

Toimintaohjelmalla vastataan moniin sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategisiin haasteisiin. Toimintaohjelma pyrkii myös vahvistamaan pelastustoimen tekemistä pelastuslain hengen mukaisesti.

Linkit

https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM006:00/2019 - Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahankkeen sivusto, jossa voi tutustua hankkeen aikaiseen materiaaliin.

Liitteet:

Pelastustoimen toimintaohjelma onnettomuuksien ehkäisyyn lausuntoluonnos 31_7_2019 final.pdf - Lausuttavana oleva pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnos.

Liite 1_toimintaohjelman toteutukseen tunnistetut teot luokiteltuina.xlsx - Lausuttavana olevan pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksen liite teoista luokitteluineen.

Hankeraportti_Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahanke.pdf - Taustatiedoksi pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahankkeen hankeraportti. Tämä ei ole lausuttavana kohteena.

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäministeriölle 30.9.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, puh. 0295 488 218. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@intermin.fi.
Jakelu:
Ehkäisevä päihdetyö EHTY ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Helsingin pelastuslaitos    
Hyria säätiö    
Hätäkeskuslaitos    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uusimaan pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaan pelastuslaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Nuohousalan keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Palomiesliitto SPAL    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Partiolaiset    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto    
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto    
Suvanto ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön Keskusliitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoimi, turvallisuus, vaikuttavuus, ihmiskeskeisyys, ilmiölähtöisyys