Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Hallituksen esitys eduskunnalle Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27347/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2022 aikana.
 
Tausta
Ilmastorahasto Oy on 21.12.2020 perustettu valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tarkoituksena on edistää ilmastonmuutoksen torjumista, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamista ja digitalisaatiota Suomessa. Toiminnan käynnistyessä Ilmastorahasto Oy:n käytettävissä ei ole valtiontueksi laskettavia rahoitusinstrumentteja. Markkinaehtoisuuden toteutuminen osoitetaan jokaisen rahoituspäätöksen osalta.
Ilmastorahasto Oy:n toimiohjeen mukaan yhtiö voi käyttää rahoitusinstrumenteissaan valtiontukea. Toimiohjeen mukaan yhtiö valmistelee yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valtiontukiohjelman käyttöönoton. Valtiontuen myöntäminen edellyttää siihen sisältyvän julkisen vallan käytöstä johtuen lailla säätämistä.
Tavoitteet
Esityksellä on tavoitteena edesauttaa Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen vauhdittamiseksi Ilmastorahastolle esitetään mahdollisuutta hyödyntää valtiontukea sen sijoituksissa ja rahoituksessa. Toimiessaan markkinaehtoisesti Ilmastorahastolla ei ole tarjottavissa sellaisia sijoituksia tai rahoitusta, joita ei olisi saatavilla tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Valtiontukien hyödyntäminen mahdollistaa sellaisten hankkeiden tukemisen, jotka ilman Ilmastorahaston mukanaoloa eivät toteutuisi lainkaan, toteutuisivat pienemmässä mittakaavassa tai myöhäisemmässä vaiheessa.
Lisäksi hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi lain tasolla yhtiön tarkoituksesta, organisoinnista ja taloudellisista toimintaperiaatteista.

 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM092:00/2021 - Valtioneuvoston Hankeikkuna

Liitteet:

Hallituksen esitys luonnos 24.11.2021.docx - Esitysluonnos hallituksen esitykseksi

Hallituksen esitys luonnos_SV.docx - Utkast till regeringens proposition

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 31.1.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 31.1.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Oskari Räikkönen
 
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sähköposti: oskari.raikkonen@gov.fi
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnfund Oy    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmastorahasto Oy    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Tesi Suomen teollisuussijoitus Oy    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö