Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1770/03/2016

Vastausaika on päättynyt: 9.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) ja eräiden muiden lakien muutta- miseksi.  Maantielakia koskevasta erillisestä hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja aiemmin 5.7.– 4.9.2017.

Jatkovalmistelussa maantielain muutosehdotukseen on lisätty erityisesti tienpidon laadunvarmistamiseen sekä valvonnan parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Tähän liittyen myös maanteiden luokittelua koskevan päätöksenteon muotoa selkeytettäisiin. Esitykseen on lisäksi sisällytetty ehdotus Liikenneviraston tienpi-don turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä varautumista tienpidossa koskeva säännös.

Jatkovalmistelussa hallitukseen esitykseen on päädytty sisällyttämään lähes kaikki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lait, joita on muutettava      maakuntauudistuksesta johtuen. Esitykseen sisältyvät maantielain muutosten lisäksi mm. Liikennevirastosta annetun lain, liikenteen palveluista annetun lain,  ilmailulain, vesiliikennelain ja ratalain muutokset. Suurin osa näistä lakiehdotuksista on ollut lausuttavana osana niin sanottua maakuntauudistuksen II-paket-  tia (kesällä 2017). Lakiehdotukset ovat pääosin vastaavassa muodossa kuin tuolloin lausuttavana olleessa esitysluonnoksessa. Ratalakiin on kuitenkin lisätty    erityisesti rautateiden runkoverkkoon ja niiden palvelutasoon sekä radanpidon yleisiin vaatimuksiin liittyviä uusia ehdotuksia.

Osa jatkovalmistelussa tehdyistä lisäyksistä on merkitykseltään varsin suuria. Esitykseen sisältyvien lakiehdotusten kokonaisuus on laajentunut. Hallituksen    esitysluonnoksesta pyydetään uusia lausuntoja koskien erityisesti seuraavia esitykseen tuotuja uusia kokonaisuuksia:
  • Tienpidon yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa ja kunnossapitoa sekä valvontaa koskevan sääntelyn kehittäminen (4, 13, 13 a, 15 o, 33, 100 b §:t)
  • Liikennetehtävien kokonaisuus maakuntauudistuksessa
  • Ratalain muutokset
Tausta

Maantielakiehdotuksesta pyydettiin lausuntoja aiemmin 5.7.–4.9.2017, minkä jälkeen esitystä on täydennetty saatujen lausuntojen pohjalta.

Muista maakuntauudistukseen liittyvistä liikennetehtävistä pyydettiin lausunnot maakuntauudistuksen II-paketin yhteydessä keväällä 2017 (lausuntoaika  päättyi 19.6.2017).

Hallituksen esitys liittyy eduskunnalle 2. maaliskuuta 2017 annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon jär-  jestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa koskevaan ilmoitukseen (HE 15/2017 vp).

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on maakuntauudistuksen täytäntöön paneminen liikennetehtävien osalta. Pääosa ELY-keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyisi maakunnille 1.1.2020. Esityksellä selkeytettäisiin valtion ja maakunnan välistä toimivaltajakoa liikenne- ja tienpitotehtävissä.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on lisäksi varmistaa maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys sekä maanteiden riittävä palvelutaso joka puolella     maata.  Keskeisiä tavoitteita tähän liittyen ovat myös tienpidon laadun varmistaminen ja valvonnan parantaminen. Esityksen tavoitteena on osaltaan tur- vata tienpidon rahoituksen riittävyys uudessa tienpidon järjestämismallissa.

Esityksellä luotaisiin puitteet pitkäjänteiselle valtakunnalliselle ja maakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

Esityksen tavoitteena on erityisesti lisätä maanteihin ja liikennejärjestelmään liittyvän tiedon hyödyntämistä, mikä edistää uusien digitaalisten palveluiden kehittymistä ja liikenteen automaatiota.

Linkit

http://alueuudistus.fi/etusivu - Tietoa maakuntauudistuksesta

http://www.lvm.fi - Liikenne- ja viestintäministeriö

https://www.lvm.fi/lainsaadannon-valmistelu/-/mahti/asia/71978 - Maantielain uudistuksen hankesivu (sisältää mm. HE:stä edellisellä lausuntokierroksella annetut lausunnot sekä niiden yhteenvedon)

Liitteet:

Hallituksen esitys laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Yleisperustelut.pdf - Yleisperustelut

Yksityiskohtaiset perustelut.pdf - Yksityiskohtaiset perustelut

Lakiehdotukset.pdf - Lakiehdotukset

Rinnakkaistekstit.pdf - Rinnakkaistekstit

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 9.3.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnonantajia pyydetään ystävällisesti lausumaan erityisesti uusina kokonaisuuksina mukaan tulleista asioista, jotka on eritelty yllä.
 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse   tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja:

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä ratalaki:
Ylitarkastaja Eeva Ovaska, p. 0295 34 2354,
eeva.ovaska@lvm.fi
Liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 0295342976, mervi.karhula@lvm.fi

Maakuntauudistus ja muut liikennetehtävät:

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295342367, silja.ruokola@lvm.fi

Liikenteen palveluista annettu laki

Ylitarkastaja Nina Pääkkönen, p. 0295342217, nina.paakkonen@lvm.fi

Jakelu:
Akava    
Autoliitto    
Destia    
Destia    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Espoo    
Etelä-Karjalan kauppakamari    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom    
FiCom    
Finavia    
Finferries    
Fingrid    
Finnet-liitto    
Hansel    
Hansel    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsinki    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Infra ry    
Infra ry    
ITS Finland    
ITS Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Joensuu    
Johtotieto    
Juko    
Jyväskylä    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kokkola    
Kouvola    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
KUUMA-seutu    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lahti    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lappeenranta    
Lemminkäinen    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Liikennevirasto    
Liikenneympäristöyhdistys ry    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Maataloustuottajain keskusliitto MTK    
Mainostajien liitto    
MaRa    
Mikkeli    
NCC    
NCC    
Nynas    
oikeusasiamies    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Outdoor Finland    
Paikallisliikenneliitto    
Paliskuntain yhditys    
Pardia    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pori    
Posti    
Posti    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus    
Rakli ry    
Rauman kauppakamari    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Roadscanners    
Rovaniemi    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasian neuvottelukunta    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakunnan liitto    
Satamaliitto    
Satamaoperaattorit    
Seinäjoki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
SKAL    
SKAL    
Skanska    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Liikennelitto SuLi ry    
Suomen matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen pyöräilyunioni ry    
Suomen tieyhdistys    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampere    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen seutu    
TEKES    
Teknologiateollisuus    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasa    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viasys    
Viestintävirasto    
VR    
YIT    
YIT    
Yleinen teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala    
Asiasanat

liikenne

maakuntauudistus

valtionhallinto

maakunta

maantiet