Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi - Viestintä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Työryhmän ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi - Viestintä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6152/2019

Vastausaika on päättynyt: 9.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen uudistamista valmistellut työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa valtioneuvoston kanslialle. Ehdotuksessa uudeksi tehostetun viestinnän ohjeeksi määritellään periaatteet ja toimintatavat, jotka koskevat valtionhallinnon viestintää normaaliolojen tehostettua viestintää vaativissa tilanteissa sekä viestintää häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi viestintäohjeessa annetaan ohjeita viestinnälliseen varautumiseen ja toimintaan erilaissa turvallisuustilanteissa.
 
Viestintäohje on tarkoitettu palvelemaan koko valtionhallintoa. Sen tehtävänä on toimia perustana ja selkänojana organisaatioiden omille tarkemmille viestintäohjeille.
Tausta
Valtioneuvoston kanslia asetti syyskuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miltä osin nykyinen vuonna 2013 laadittu valtionhallinnon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohje edellyttää uudistamista ja laatia esitys päivitetyksi ohjeeksi. Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.10.2018–13.9.2019.
 
Uudessa ohjeessa oli erityisesti huomioitava viestinnän toimintaympäristön voimakas muutos, strategisen viestinnän merkityksen lisääntyminen, viestintä- ja informaatioteknologioiden kehittyminen sekä median käyttötapojen muutos. Lisäksi ohjeessa oli tarkasteltava keinoja, joilla nopeisiin muutoksiin ja uudenlaisiin uhkiin voidaan varautua ja vastata.
Tavoitteet
Työryhmän esitys lähtee lausunnoille syyskuussa. Uusi ohje viimeistellään ja visualisoidaan lausuntojen perustella, ja sen on määrä valmistua marraskuussa. Uutta ohjetta koskevaa koulutusta järjestetään loppuvuoden aikana.
Liitteet:

Lausuntopyyntö1309.pdf - Lausuntopyyntö 13.9.2019 / Begäran om utlåtande 13.9.2019 (på finska)

VNK_20_19_ehdotus_tehostetun_viestinnän_ohjeeksi1309.pdf - Työryhmän ehdotus valtionhallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi / Arbetsgruppens förslag till anvisningar för statsförvaltningens effektiva kommunikation (på finska)

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään keskiviikkoon 9. lokakuuta 2019 mennessä. Niiden perusteella viimeisteltävän ja visualisoidun uuden viestintäohjeen on määrä valmistua marraskuussa, jonka jälkeen siitä järjestetään koulutusta loppuvuoden aikana.
Valmistelijat
Johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen (työryhmän puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 141

Erityisasiantuntija Kirsti Haimila (työryhmän varapuheenjohtaja), puolustusministeriö, p. 0295 140 122
Jakelu:
Akava    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FiCom Ry    
Fimea    
Finavia Oyj    
Finnpilot Pilotage    
Folktinget    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Julkisen alan tiedottajat ry    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen rajavartiosto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun rajavartiosto    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keskusrikospoliisi    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kriisinhallintakeskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin poliisilaitos    
Lapin rajavartiosto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maavoimien esikunta    
Medialiitto    
Merivoimien esikunta    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeustoimittajat ry    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun poliisilaitos    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan rajavartiosto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
ProCom ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus    
Puolustusvoimien tutkimuslaitos    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pääesikunta    
Päätoimittajien yhdistys ry    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry    
Raja- ja merivartiokoulu    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
SAK    
Sanomalehtien liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen Freelance-journalistit ry    
Suomen journalistiliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ry    
Suomen punainen risti    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlahden merivartiosto    
Supo    
Säteilyturvakeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tullihallitus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vartiolentolaivue    
Viesti ry    
Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ålands polismyndighet    
Asiasanat

viestintä

Hallinto

kokonaisturvallisuus

varautuminen

disinformaatio