Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeaminen; työryhmän mietintö

Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeaminen; työryhmän mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30326/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työryhmän mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia, ympäristönsuojelulakia ja vesilakia.
Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettu laki (1299/2004, jäljempänä vesienhoitolaki) tuli voimaan 31.12.2004. Lakia säädettäessä vesienhoidon ympäristötavoitteet tulkittiin ainoastaan jäsenvaltioita sitoviksi tavoitteiksi vesienhoitosuunnitelmissa, mutta niillä ei katsottu kuitenkaan olevan sitovaa vaikutusta päätöksentekoon. Vesienhoidon ympäristötavoitteita ja vesien tilan heikentämiskieltoa koskevaa sääntelyä on tarpeen tarkistaa vastaamaan paremmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY, jäljempänä vesipuitedirektiivi). Tarkistamistarve perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen ympäristötavoitteita ja niiden sitovuutta vahvistaviin tuomioihin ja osaltaan myös Euroopan unionin komission vesienhoitosuunnitelmista Suomelle antamiin suosituksiin.

Vesipuitedirektiivissä säädetään mahdollisuudesta poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista uuden hankkeen vuoksi. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan uuden hankkeen vuoksi tarvittavan ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytykset arvioidaan vesienhoidon suunnittelumenettelyn yhteydessä. Vesienhoitosuunnitelmiin ei ole sisällytetty yhtäkään tällaista poikkeusta. Poikkeamista koskevan asian käsittely vesienhoitosuunnittelun ulkopuolella voi olla tarpeen poikkeuksen käytön ja lupamenettelyn sujuvoittamiseksi. 

Vesimuodostumakohtaisia ympäristötavoitteita voidaan vesienhoidon suunnittelussa lieventää tai tavoitteiden saavuttamisen määräaikaa pidentää. Lievennetyt tilatavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisen määräajat sisältyvät siten valtioneuvoston päätökseen vesienhoitosuunnitelmista.
Tavoitteet
Työryhmän mietinnön mukaan vesipuitedirektiivin vesien ympäristötavoitteita koskevien EU-tuomioistuinratkaisujen perusteella vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisättäisiin uudet lupamenettelyssä sovellettavaksi tulevat säännökset vesien tilan ympäristötavoitteista, joita olisivat vesien hyvän tilan tavoite ja sitä täsmentävä heikentämiskielto. Lisäksi ympäristötavoitteista poikkeamista uuden hankkeen tai toiminnan vuoksi muutettaisiin paremmin vastaamaan vesipuitedirektiiviä. Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin tehtäisiin näistä muutoksista johtuvat lisäykset. Molempien lakien lupaedellytyksiin lisättäisiin uusi luvanmyöntämisen edellytys perustuen EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistuneeseen tulkintaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden sitovuudesta lupaharkinnassa. Lisäksi sekä ympäristönsuojelulakiin että vesilakiin tehtäisiin tästä johtuva lisäys lupahakemuspykälään sekä säädettäisiin hankekohtainen poikkeaminen ympäristötavoitteista käsiteltäväksi lupamenettelyssä lupaviranomaisessa. Jatkossa nämä asiat tultaisiin käsittelemään perustettavassa valtakunnallisessa lupa-, ohjaus- ja valvontavirastossa osana yhden luukun palvelun periaatetta, jota koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan erikseen. 

Tavoitteena on lisäksi selkeyttää ja ajantasaistaa vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen määräajan pidentämistä ja alennettuja tilatavoitteita koskevia säännöksiä vastaamaan paremmin vesipuitedirektiiviä. Näiden poikkeusten valmistelu kuuluisi edelleen vesienhoitoviranomaisena toimivalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja jatkossa myös ne asiat kuuluisivat perustettavalle valtakunnalliselle lupa-, ohjaus- ja valvontavirastolle. Ympäristötavoitteita koskevien poikkeusten soveltamisen sääntelyn tarkistaminen vastaamaan ehdotettuja muutoksia on perusteltua sääntelyn sisällön ja selkeyden näkökulmasta.  

Tässä yhteydessä esitetään lisättäväksi myös asetuksenantovaltuuksia sekä tehtävät muut edellä mainittuihin muutoksiin kytkeytyvät muut tarkistukset. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 15.11.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta mietinnöstä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/30326/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 

ympäristöneuvos Saara Bäck, puh. 0295250337 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi ja lainsäädäntöneuvos Erja Werdi puh. 0295 250 312 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi 
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos    
Akkuteollisuus ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Suurpadot ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Teknologiateollisuus ry    
Turun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaelluskala ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

ympäristölupa

vesipuitedirektiivi

ympäristötavoitteet; poikkeaminen

vesilain mukainen lupa