Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10336/2023

Vastausaika on päättynyt: 19.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta.


 
Tausta
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 27 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sakon maksamista ja maksusuorituksen oikeaa kohdentamista varten tarvittavista tiedoista, kun maksuvelvollinen haastetaan sakon muuntorangaistusmenettelyyn.

Sakon muuntorangaistusasioiden käsittelyssä on havaittu tarve täsmentää sakon täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa sakon maksamisesta ja maksusuorituksen kohdentumisesta säädettyä.
Tavoitteet
Sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi. Säännöksessä käytetty käsite perintätunnus muutettaisiin yleisempään muotoon sakon maksamiseksi tarvittavat viitetiedot.

Muutoksella poistettaisiin voimassa olevassa säännöksessä oleva tulkinnanvaraisuus siitä, mitä saatavan maksamista ja maksun kohdentamista koskevia tietoja haastamisasiakirjoihin tulee liittää.
Liitteet:

VNA sakon täytäntöönpano 11.docx - luonnos valtioneuvoston asetukseksi

VNA sakon täytäntöönpano_hg_SV.docx - luonnos valtioneuvoston asetukseksi ruotsiksi

Sakon täytäntöönpanosta annettu asetus perustelumuistio.docx - asetuksen perustelumuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään maanantaina 19.5.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteriöityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, juho.martikainen@gov.fi, puh. +358 295 150 520. 
 
Jakelu:
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Tuomioistuinvirasto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Asiasanat

sakko

sakon muuntorangaistus