Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13573/2022

Vastausaika on päättynyt: 17.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete.
Målsättningar
De priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning samt museer och verksamhetsenheter för scenkonst som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt de priser per enhet för studerandeveckor, studerandedygn, studerandedagar och undervisningstimmar för utbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete bestäms enligt gällande lag på basis av de faktiska kostnaderna och prestationerna under året före det år som föregår det år då priset per enhet bestäms. Coronapandemin och de begränsningar av verksamheten som hänför sig till den har haft en betydande inverkan på verksamheten 2020 och 2021 och på hur användbara uppgifterna för dessa år är som grund för statsandelsfinansieringen för kommande år. Syftet med propositionen är att eliminera effekterna av faktorer som beror på coronapandemin och begränsningar i samband med den beträffande nivån på statsandelsfinansieringen för de ovannämnda verksamheterna under de kommande åren.
Länkar:

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM022:00/2022 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla.

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM022:00/2022 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 17 juni 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
 
Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/13573/2022 som referens för utlåtandena.
De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/13573/2022 i VAHVA.
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:
regeringsråd Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)gov.fi, tfn 0295 330238
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Akava ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kansalaisopistojen liitto KOL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Pro Lukio ry    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen museoliitto ry    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa sivistystyö ry    
Yksityiskoulujen Liitto ry