Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13573/2022

Vastausaika on päättynyt: 17.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.
Tavoitteet
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä museoiden ja esittävän taiteen yksikköhinnat sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokausien, opiskelijapäivien ja opetustuntien yksikköhinnat määrätään voimassa olevan lain mukaan yksikköhinnan määräämistä edeltävää vuotta edeltäneen vuoden toteutuneiden kustannusten ja suoritteiden perusteella. Koronapandemia ja siihen liittyvät toiminnan rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi vuosien 2020 ja 2021 toimintaan ja kyseisten vuosien toteutuneiden tietojen käyttökelpoisuuteen tulevien vuosien valtionosuusrahoituksen perusteena. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain säännöksiä siten, että varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen määräämisessä käytettäisiin poikkeuksellisesti vuoden 2019 kustannus- ja suoritetietoja.
Linkit

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM022:00/2022 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla.

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM022:00/2022 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.6.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13573/2022.
Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/13573/2022.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
hallitusneuvos Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)gov.fi, puh. 0295 330 238
Jakelu:
Aikuislukioliitto ry    
Akava ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Kansalaisopistojen liitto KOL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Pro Lukio ry    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen museoliitto ry    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vapaa sivistystyö ry    
Yksityiskoulujen Liitto ry