Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos HEUNIa koskeviksi säädösmuutosehdotuksiksi

Luonnos HEUNIa koskeviksi säädösmuutosehdotuksiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21073/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
HEUNI on Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. HEUNI on perustettu vuonna 1981 Suomen ja YK:n välisellä sopimuksella. HEUNIn tavoitteena on tehdä tutkimusta, järjestää asiantuntijakokouksia sekä jakaa tietoa. Nykyään HEUNI kuuluu YK:n rikosoikeuden ja rikoksentorjuntaohjelman verkostoon ja toimii itsenäisenä tutkimus- ja kehittämisinstituuttina Suomen oikeusministeriön alaisuudessa.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta ehdotukseksi, jolla muutettaisiin HEUNIsta annettua lakia. Lausuntoa pyydetään myös luonnoksesta HEUNIa koskevaksi valtioneuvoston asetukseksi. Lausuntopalautteen huomioimisen jälkeen muutosehdotukset on tarkoitus yhdistää liitelaiksi luonnokseen hallituksen esitykseksi Oikeushallinnon erityisviranomaisista, joka on erikseen lausuntokierroksella ajalla 20.12.2021-4.2.2022 (Säädösvalmisteluhanke OM49:00/2021, linkit löytyvät alta).
Tausta
HEUNI on mukana Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastohankkeessa (OEV), jonka tavoitteena on järjestää oikeusministeriön hallinnonalalla toimivien pienten erityisviranomaisten hallinto- ja tukitehtävät yhteisesti siten, ettei niiden itsenäinen asema vaarannu eikä tehtäväkenttä muutu. Erillisvirastot säilyisivät itsenäisiä, vaikka ne organisatorisesti järjestettäisiin Oikeushallinnon erityisviranomaiset -kattoviraston alle. Hankkeen taustaselvityksissä edellytettiin, että jatkovalmistelussa arvioitaisiin HEUNIn säädöspohjaan liittyviä muutostarpeita. Säädösmuutostarpeiden arviointi käynnistyi hankkeen myötä, mutta on toteutettu siitä erillisenä ja yhteistyössä HEUNIn kanssa. 

Säädösmuutostarpeita on jatkovalmistelussa arvioitu suhteessa YK:n kanssa tehtyyn HEUNIa koskevaan sopimukseen. Sopimus on ollut lainvalmistelun reunaehto. Sellaiset valmistelun aikana esille tulleet muutostarpeet tai -toiveet, jotka edellyttäisivät sopimusmuutosta, on rajattu ulkopuolelle. Valmistelun aikana esille tuli HEUNIa koskevan säädöspohjan vanhentuneisuus. Erityisesti HEUNIa koskevan lain virkamiesoikeudelliset ja hallinnolliset säännökset ehdotetaan uudistettaviksi.
Tavoitteet
HEUNIa koskevaan lakiin luonnosteltujen muutosehdotusten tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Virkamiesoikeudellisten ja hallinnollisten säännösten ehdotetulla uudistamisella lisättäisiin HEUNIn toiminnan edellytyksiä tulevaisuudessa. Virkamieslainsäädännön kanssa päällekkäisen sääntelyn poistamisen tavoitteena on myös selkiyttää säädöspohjaa. Tavoitteena on myös pyrkiä vahvistamaan HEUNIn itsenäisyyttä mainitsemalla siitä laintasoisesti. Lisäksi säädettäisiin siitä, että HEUNI toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla eikä alaisuudessa, koska myös muiden erillisviranomaisten kohdalla on tarkoitus tehdä vastaava muotoilunmuutos, jos sellaista ei ole vielä tehty. Muut erillisviranomaiset voivat vahvistaa oman työjärjestyksensä. Ehdotus siitä, että HEUNI voisi vahvistaa oman työjärjestyksensä nykyaikaistaisi hallintoa ja toteuttaisi instituutin itsenäisyyttä. Asetuksenantovaltuuden tulee täyttää perustuslain 80 §:ssä asetetut vaatimukset. Koska asetuksenantovaltuussäännös ehdotetaan muutettavaksi kauttaaltaan, luonnoksessa ehdotetaan myös HEUNIa koskeva asetus kumottavaksi. Liitteenä on luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi.
Linkit

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b73a5e4f-ee97-4ddb-aa28-8d1b2853f658 - Oikeusministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laiksi Oikeushallinnon eirtyisviranomaisista ja siihen liittyviksi laeiksi, VN/21073/2021.

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM049:00/2021 - Oikeushallinnon erityisviranomaiset - hankesivu

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään keskiviikkona 23.2.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjamoon. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa erityisasiantuntija Anna-Liisa Sandvik, anna-liisa.sandvik@gov.fi, puh. +358 29 515 0059.
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) / prof. Kimmo Nuotio    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO)    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaalan kunta