Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6442/2019

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010, tuotantotukilaki) on säädetty tuotantotukijärjestelmästä. Tuotantotukijärjestelmä on uusiutuvan energian keskeinen tukiohjelma, jolla tuetaan erilaisista uusiutuvista energialähteistä (tuuli, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) saatavaa sähkön tuotantoa. Tuotantotukijärjestelmän tarkoituksena on ollut lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa metsähakkeen kilpailukykyä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Muiden tuotantomuotojen kuin metsähakkeen osalta tukijärjestelmä on jo suljettu siten, että tukijärjestelmään ei enää hyväksytä uusia voimaloita.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuotantotukilakia.
Tavoitteet

Ehdotetulla lakimuutoksella suljettaisiin tuotantotukijärjestelmä metsähakevoimaloiden osalta asettamalla määräaika hyväksymishakemuksen jättämiselle. Lakiehdotuksen mukaan metsähakevoimalan hyväksyminen tuotantotukijärjestelmään edellyttäisi, että sähkön tuottaja jättäisi hyväksymishakemuksen 1 päivään helmikuuta 2021 mennessä.

Kyseiselle tukijärjestelmälle ei arvioida olevan nykytilanteessa tarvetta. Metsähakkeen tuotantotukijärjestelmän sulkeminen on tarkoitus ajoittaa siten, että komission antama tukijärjestelmän valtiontukihyväksyntä  on vielä voimassa (22.3.2021). Ehdotetulla sulkemisella ei ole vaikutusta niiden metsähakevoimaloiden tukeen, jotka on jo hyväksytty tai hyväksytään tukijärjestelmään määräaikaan mennessä jätetyn hyväksymishakemuksen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 27.11.2020.

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esityksestä. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
 
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi ja

teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815 ja sähköposti pekka.gronlund(a)tem.fi
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tuotantotuki

uusiutuva energia

metsähake