Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1271/2024

Vastausaika päättyy: 13.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annettua lakia siten, että valtionavustusten takaisinperintä siirretään sosiaali- ja terveysministeriöltä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tehtäväksi. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva erillisviranomainen.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annettu laki on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen myönnettäviin avustuksiin (ns. STEA-avustukset) sovellettava erityislaki. Valtionavustuksiin sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia.
 
Tausta
Laki sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen ja säätiöiden rahoituksesta (284/2023) tuli voimaan 1.1.2024. Lakia sovelletaan valtionavustusten myöntämiseen valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusta varten osoitetuista varoista. Valtion talousarvion momentille 33.90.50 osoitettu määräraha valtionavustusten myöntämiseen on yhteensä 383 588 000 euroa vuonna 2024. Momentilta myönnetyt valtionavustukset ovat pääosalle sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä ja säätiöistä merkittävin rahoituksen lähde.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain (284/2023) 5 §:ssä säädetään valtionapuviranomaisesta. Valtionapuviranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää valtionavustusten myöntämisestä ja takaisinperinnästä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä tehdä avustuspäätökseen vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia, pidentää avustuksen käyttöaikaa sekä siirtää avustuksen toiselle yleishyödylliselle oikeuskelpoiselle yhdistykselle tai säätiölle. Lisäksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus voi päättää maksatuksen keskeytyksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö teki STEA-avustuksiin liittyen yhteensä 23 takaisinperintäpäätöstä vuonna 2023. Osassa päätöksistä avustuksen takaisinperintä liittyy useampaan samalle avustuksen saajalle myönnettyyn avustuskohteeseen tai -vuoteen, kuten niissä tilanteissa, joissa avustuksen saajalle on myönnetty avustus sekä toimitilahankintaan että sen peruskorjaamiseen. Takaisinperintä voi kohdistua samalla päätöksellä myös eri avustusvuosiin ja eri avustuskohteisiin. Yhteensä STEA-avustuksia perittiin takaisin noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Takaisinperittävien avustusten määrä vaihtelee tyypillisesti muutamista kymmenistä tuhansista euroista satoihin tuhansiin euroihin. Keskimääräinen yhdellä päätöksellä tehty takaisinperintä oli euromääräisesti noin 60 000 euroa vuonna 2023. STEA vastaa sosiaali- ja terveysministeriön tekemien takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanosta.
Tavoitteet
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa (”Vahva ja välittävä Suomi”, Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58, julkaistu 20.6.2023) on linjattu yleisesti, että hallituksen tavoitteena on liian sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

On katsottu, että takaisinperintäasioihin liittyvä toimivallan siirto yksinkertaistaisi takaisinperintäasioihin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Uutta lakia (284/2023) koskeva hallituksen esitys (HE 269/2022) valmisteltiin hallituskauden loppupuolella kiireellisellä aikataululla, ja hallituksen esityksen lähtökohta oli tuolloin voimassa olleen sääntelyn säilyttäminen, kun arpajaislain (1047/2001) tuotonjakoon liittyvä sääntely oli tarkoitus kumota Veikkaus Oy:n rahoitusmalliuudistuksen vuoksi 1.1.2024 alkaen.

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti keventää hallinnollista taakkaa, mikä liittyy nykymuotoiseen STEA-avustusten takaisinperintään. Muutos selkeyttää, yksinkertaistaa ja nopeuttaa STEA-avustuksiin liittyviä hallinnollisia menettelyjä. Tavoitteena on myös selkeyttää valtionapuviranomaisten työnjakoa sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kesken.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään maanantaina 13.5.2024 klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään lähettämään ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (sähköpostiyhteys: kirjaamo.stm(at) gov.fi, viite: VN/1271/2024).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa hallitusneuvos Lassi Kauttonen, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi tai puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde).
Jakelu:
Oikeusministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus PALKEET    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö