Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kirkolliskokouksen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö kirkolliskokouksen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/36809/2023

Vastausaika päättyy: 10.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on ehdottanut, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa annettavan lain säätämiseksi. Kirkolliskokous ehdottaa lisäksi muutoksia evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annettuun lakiin, rikoslakiin, työterveyshuoltolakiin, yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin, opintovapaalakiin, sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettuun lakiin, työvoimapalvelujen järjestämisestä annettuun lakiin, työsopimuslakiin ja tuloverolakiin.
Tausta
Kirkon virka- ja työehtosopimuksiin kuuluvassa Kirkon yhteistoimintasopimuksessa on sovittu työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa. Muussa julkishallinnossa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta säädetään yleensä lailla.

Yksityisellä sektorilla keskeinen yhteistoimintaa sääntelevä laki on 1.1.2022 voimaan tullut yhteistoimintalaki (1333/2021). Laki ei koske evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa, mutta lain esitöiden mukaan työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan sääntelytarvetta oli tarkoitus arvioida kirkkojen osalta erikseen (HE 159/2021 vp). Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti lakiehdotuksen käsittelyvaiheessa tärkeänä, että yhteistoimintaa koskeva sääntely ulotetaan myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon (TyVM 18/2021 vp).

Evankelis-luterilaisen kirkon piirissä asiaa valmisteltiin ensin kirkkohallituksen asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä, jonka jälkeen kirkkohallitus esitti kirkon yhteistoimintalain säätämistä kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokous on ehdottanut, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin lakisääteiseen järjestelmään siirtymiseksi.
Tavoitteet
Tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa kirkon työpaikoilla, lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja edistää työpaikoilla yhteisesti tehtävää kehitystyötä.
Linkit

https://evl.fi/tiedote/esitys-kirkon-yhteistoimintalaiksi-etenee-valtioneuvostolle/ - Esitys kirkon yhteistoimintalaiksi etenee, kirkolliskokouksen tiedote 8.11.2023

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.5.2024. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/36809/2023.
.
VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/36809/2023.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Jakelu:
AKI-liitot ry    
Ammattiliitto Jyty ry    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkkohallitus    
Kirkon alat ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

EU-direktiivi

yhteistoiminta

seuraamusjärjestelmä

työntekijä

laki

evankelis-luterilainen kirkko

työnantaja