Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27783/2023

Vastausaika päättyy: 29.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Tausta
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista liittyy ympäristövahinkorahastosta annettuun lakiin (1262/2022), jossa säädetään uudesta valtion talousarvion ulkopuolisesta rahastosta. Rahastosta maksetaan korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta ei saada perittyä varsinaiselta vastuutaholta, jos vastuutaho on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa. Lisäksi rahastosta myönnetään harkinnanvaraisia avustuksia pelastustoimen järjestämisestä vastaaville tahoille ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin. Korvausten maksamiseen tarkoitetut rahaston varat kerätään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittajilta vuosittaisilla tai kertaluonteisilla ympäristövahinkomaksuilla. Ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin myönnettäviin avustuksiin käytetään valtion talousarviosta rahastoon siirrettävää määrärahaa. Laki ympäristövahinkorahastosta tulee voimaan 1.1.2025.

Ympäristövahinkorahastosta annetun lain 17 ja 20 §:t sisältävät asetuksenantovaltuudet. Nyt säädettävänä olevalla asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä korvaushakemuksen sisällöstä ja sen käsittelemiseksi vaadittavista selvityksistä. Lisäksi asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä torjuntakaluston hankkimiseen tarkoitettua avustusta koskevan hakemuksen sisällöstä sekä avustuksen myöntämistä ja määrää koskevista harkintaperusteista.

Ympäristövahinkorahastosta myönnettävä avustus on valtionavustusta. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa ja sen 8 § sisältää asetuksenantovaltuuden. Nyt säädettävänä olevalla asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä valtionavustuksen hakemisesta ja hakemuksen sisällöstä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 29.2.2024 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Kati Leskinen (puh. +358 295 250090) ja hallitussihteeri Mari-Linda Harju-Oksanen (puh. +358 295 250554) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien luottamusmies    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen