Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö rekrytointitukikokeilua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausuntopyyntö rekrytointitukikokeilua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1269/2021

Vastausaika on päättynyt: 21.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja rekrytointitukikokeilua koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018) ja rikosrekisterilakia (770/1993).
 
Tausta
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaan pk-yritysten kasvua tuetaan aloittamalla rekrytointitukikokeilu, jolla edistetään kohtaantoa ja alennetaan työttömien rekrytointikynnystä pk-yrityksiin. Hallitusohjelman mukaan yksinyrittäjän riskiä palkata ensimmäinen työntekijä madalletaan luomalla hallinnoltaan mahdollisimman kevyt tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan valmisteltavaksi yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkausta tukeva toimintamalli ja tehtäväksi tätä koskeva kokeilu.
Tavoitteet
Kokeiltavan rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja edistää siten uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta myös yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on hankkia tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Kokeilun kohdejoukoksi ehdotetaan yrityksiä, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa ja joiden liikevaihto vuonna 2021 on vähintään 15 000 mutta enintään miljoona euroa. Kohdejoukkoon eivät kuuluisi yritykset, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, eikä yritykset, joiden päätoimiala on maatalouden alkutuotanto, kalastus tai vesiviljely. Lisäksi kohdejoukkoon kuulumiselle asetettaisiin eräitä muita edellytyksiä.
 
Kokeilu toteutettaisiin kontrolloituna kokeena, jossa kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä valittaisiin satunnaisotannalla kokeilu- ja verrokkiryhmä.  Kokeiluryhmään kuuluville yrityksille tarjottaisiin rekrytointitukea, jonka määrä yhdelle yritykselle olisi 10 000 euroa ja jota maksettaisiin toteutuneiden palkkakustannusten perusteella. Tukea maksettaisiin 50 prosenttia työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään edellä mainittuun enimmäismäärään saakka. Tuki myönnettäisiin vähämerkityksisenä tukena.

Kokeilun aikana voitaisiin valita uusi kokeilu- ja verrokkiryhmä, jos ensimmäisen kokeiluryhmän puitteissa tukea hyödyntävien yritysten määrä jäisi alle 900 yrityksen.
 
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 21.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Ville Heinonen ja vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Ari Hyytinen, Hanken Svenska handelshögskolan    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Olavi Kangas, Turun yliopisto    
Palkansaajien tutkimuslaitos PT    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Verohallinto