Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen (SOVA) valmistelu

Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen (SOVA) valmistelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: EPOELY/60/2024

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010), asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) ja laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoanne seuraavista asiakirjoista:
   1.
Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien tulvariskialueiksi
   2.
Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen.
 
Tausta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. ELY-keskus ehdottaa alueelle neljää merkittävää tulvariskialuetta: Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki).

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai tarkistetaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulemisen tausta-asiakirjat eli vesistöaluekohtaiset tulvariskien alustavat arvioinnit löytyvät sähköisenä verkkosivulta www.vesi.fi/trh.

 
Tavoitteet
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä mielipiteitä kahdesta kokonaisuudesta:
  • Onko ehdotukset vesistöjen ja rannikkoalueen tulvariskialueiksi arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?
Linkit

http://www.vesi.fi/trh - Tulvariskien hallinta

http://www.vesi.fi/sv/trh - Hantering av översvämningsrisker

https://www.vesi.fi/tulvat-pohjalaismaakunnissa/ - Tulvariskien aluesivut

https://www.vesi.fi/sv/oversvamningar-i-landskapen-i-osterbotten/ - Regionala sidor om översvämningsrisker

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 15.3. - 17.6.2024.

Kuultavana olevat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 15.3. – 17.6.2024 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa sekä alueen kuntien ilmoitustauluilla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta tai sähköpostitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Palautteen voi antaa myös kirjeitse. Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi ja postitusosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki.


Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen. Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

översvämning

översvämningsrisker

hantering av översvämningsrisker

tulvariskialue

området med översvämningsrisk