Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3707/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta.
 
Tausta
Marinin hallitus sopi syksyllä 2020 käydyissä budjettineuvotteluissa energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Sähköistämistuki valmistellaan vuosille 2021-2025 ja se valmistellaan päästökaupan valtiontukisuuntaviivojen mukaisena tukena.

Sähköistämistukea koskeva lakiesitys on annettu eduskunnalle maaliskuussa 2022. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Tavoitteet
Sähköistämistuen tavoitteena on korvata päästökaupasta aiheutuvia välillisiä kustannuksia laissa määritellyille toimialoille ja ehkäistä hiilivuotoriskiä. Lain tavoitteena on myös ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Toiminnanharjoittajien tulee käyttää vähintään 50 % myönnetystä tuesta hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sähköistämistuen laskentaa, hakemista ja myöntämistä sekä tuen käyttöä koskevista tarkennuksista.

Sähköistämistukilain ja energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta annettavan valtioneuvoston asetuksen tavoitellaan astuvan voimaan kesällä 2022. Voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen valtiontuki-ilmoituksen.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM040:00/2022 - Valtioneuvoston hankeikkuna

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 20.5.2022.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa
puhelin 0295 047 303, s-posti: anna-maija.sinnemaa@gov.fi
          
  
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry (sis. Nahkavaatteet)    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Sitra    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö