Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4160/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston asetusta holhousasioiden rekisteristä (1321/2019) ehdotetaan muutettavaksi siten, että yleisen edunvalvojan nimikkeen ja järjestysnumeron merkitseminen holhousasioiden rekisteriin voidaan tehdä muista rekisteriin merkittävistä tiedoista poiketen viimeistään seitsemäntenä päivänä, kun tuomioistuimen ilmoitus edunvalvojan määräämisestä on saapunut holhousviranomaiselle.
 
Kaikki muut Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain (1156/2019) 8 §:ssä säädetyt holhousasioiden rekisteriin merkittävät tiedot edunvalvojan määräämisen alkamisesta, tehtävän sisällöstä ja yleisen edunvalvonnan palveluntuottajasta tulisi edelleen merkitä tuomioistuimen ilmoituksen saapumista seuraavana päivänä.
 
Tavoitteena on yksinkertaistaa edunvalvojan määräämismenettelyä holhousviranomaisessa ja edunvalvontatoimistoissa.
 
Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta kolmannen osapuolen turvaamisen eikä edunvalvonnan päämiehen tiedonsaannin kannalta.
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asetusluonnoksesta
Liitteet:

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi holhousasioiden rekisteristä annetun asetuksen 2 §n muuttamisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi holhousasioiden rekisteristä annetun asetuksen 2 §n muuttamisesta

Muistio.pdf - Muistio

Utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden.pdf - Utkast till statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden

Promemoria (Huvudsakligt innehåll).pdf - Promemoria (Huvudsakligt innehåll)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 16.3.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Maaria Rubanin puh 02951 50140 tai maaria.rubanin@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto/Ålands Rättshjälps- och intressebevakningsbyrå    
Ahvenanmaan valtionvirasto/Statens ämbetsverk på Åland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kela    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keva    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto