Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16079/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut 14.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen arviointimenettelyn yhteysviranomaisena. Ministeriö pyytää lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen.
Tausta
Arviointiohjelma koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan loppusijoitustilaan. Maaperäloppusijoitustila on maanpinnan läheisyyteen sijoitettava rakennelma, jonka useat erilaiset kerrokset eristävät radioaktiiviset jätteet ympäristöstä niin pitkäksi aikaa, ettei jätteestä aiheudu ympäristölle merkittäviä säteilyvaikutuksia. Rakenteiden kuntoa ja toimivuutta seurataan loppusijoitustilan koko käyttöjakson ajan. Ohjelmassa esitetään neljä sijaintivaihtoehtoa ydinvoimalaitosalueella hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilalle.
 
Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte tullaan loppusijoittamaan kampanjoittain laitoksen toiminnan aikana. Tällä hetkellä arvioitu kampanjatäyttöjen väli on noin 5 vuotta. Jäte pakataan vesitiiviisti ja varastoidaan ennen loppusijoittamista Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. Loppusijoitustilaan voidaan loppusijoittaa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä.
 
Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle arviointiohjelmassa esitetään käytössä olevan, kallioperään rakennetun, matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laajentamista.
 
Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain (990/1987) 21 §:n mukaisen luvan. Mahdollisen maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvän arviolta vuonna 2023–2024.
Tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon yhteysviranomaisen YVA-ohjelmaa koskevassa lausunnossa. Hankkeesta vastaava ottaa saadut lausunnot sekä ministeriön lausunnon huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Linkit

http://www.tem.fi/hmaj-yva - Yhteysviranomaisen hankesivusto

Liitteet:
Aikataulu

Kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle 21.8.-21.9.2020 välisenä aikana. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto tulee toimittaa viimeistään 21.9.2020. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 

VAHVA-ministeriöiden täytyy lisäksi viedä lausunto VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.

Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.

Valmistelijat
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi
 
Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija
puh. 050 444 9763, jaakko.louvanto@tem.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fennovoima Oy    
Fortum Oyj    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

ydinenergia

ydinjätehuolto

ydinjätteet