Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7659/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen (Nato SOFA) sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan (Pariisin pöytäkirja) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi.
Tausta

Nato SOFA on laadittu määrittämään sopimuspuolten joukkojen oikeudellista asemaa niiden oleskellessa toisen sopimusosapuolen alueella. Joukkojen asemaa koskeva sopimus sisältää määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan käyttöä, vahingonkorvausoikeutta ja siitä luopumista sekä joukkojen erioikeuksia ja vapauksia. Pariisin pöytäkirjalla ulotetaan Nato SOFAn määräykset myös Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön pöytäkirjassa määrätyin mukautuksin. Pariisin pöytäkirja sisältää lisäksi täydentäviä, esikuntaa ja sen henkilöstöä koskevia määräyksiä.

Hallituksen esitysluonnoksessa työryhmä on arvioinut Nato SOFAn määräyksiä, jotka koskevat muun muassa maahantulomuodollisuuksia, aseenkanto-oikeutta, tuomiovallan jakautumista, vahingonkorvausoikeutta ja eräissä tapauksissa siitä luopumista sekä joukkojen erioikeuksia ja vapauksia. Pariisin pöytäkirjalla Nato SOFAn määräykset ulotetaan myös Naton esikuntiin ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstöön pöytäkirjassa määrätyin mukautuksin.

Esitysluonnoksessa arvioidaan myös Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan suhdetta perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin, erityisesti suhteessa vieraan vallan oikeuteen käyttää tuomiovaltaa Suomen alueella.

Esityksessä tarkastellaan myös Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan liittymisen keskeisimpiä vaikutuksia, jotka koskettavat useita toimijoita ja toimialoja, kuten Puolustusvoimia, turvallisuutta, oikeuslaitosta, vahingonkorvauksia, verotusta, terveydenhuoltoa ja liikennettä. Esitysluonnos sisältää useita eri hallinnonalojen liitelakeja, jotka on katsottu välttämättömiksi tai tarkoituksenmukaisiksi tehdä liittymisen yhteydessä. Lisäksi vireillä on toimialakohtaisia säädöshankkeita, joilla on tarkoitus sujuvoittaa Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan sekä myös muilta osin Nato-jäsenyysvelvoitteiden toimeenpanoa.

Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan ja niihin liittyvät lait. Suomen liittyminen Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan tulevat kansainvälisesti voimaan 30 päivän kuluttua Suomen liittymiskirjojen tallettamispäivämäärästä. Esitykseen sisältyy sekamuotoiset lakiehdotukset Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kun sopimus ja pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan liittymisestä johtuvat muutokset ampuma-aselakiin, autoverolakiin, ajokorttilakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin, ajoneuvolakiin, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin, valtion vahingonkorvaustoiminnasta annettuun lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettuun lakiin ja taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annettuun lakiin. Lakimuutosten yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä myös sotilaallisessa puolustusyhteistyössä tunnistettuja, kokonaisuuteen liittyviä yksittäisiä muutoksia ajokorttilakiin, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ja eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annettuun lakiin, joista ei ole nimenomaisia määräyksiä Nato SOFAssa tai Pariisin pöytäkirjassa. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään, kun Nato SOFA ja Pariisin pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM003:00/2023 - Hallituksen esitys Suomen liittymiseksi Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan -hankesivu Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av Nato SOFA och Paris protokollet - projektsida

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.11.2023. Määräaika on ehdoton.

Säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukaisesta ohjeellisesta lausuntoajasta on poikettu siksi, että Suomen on liityttävä Nato SOFAan ja Pariisin pöytäkirjaan 4.4.2024 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus UM003:00/2023). Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa. Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.um@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/7659/2023.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/7659/2023.

Valmistelijat

Ulkoministeriö

Maria Guseff, yksikönpäällikkö, puh. +358 295 351 158

 

Puolustusministeriö

Hanna Nordström, lainsäädäntöjohtaja, puh. +358 295 140 600

 

Oikeusministeriö

Lauri Koskentausta, lainsäädäntöneuvos, puh. +358 295 150 241.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.

Jakelu:
Aleksanteri-instituutti    
Aliupseeriliitto    
Ammattiliitto PRO    
Amnesty    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusneuvosto    
HUS-yhtymä    
Hyvil Oy    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juristiliitto    
Kansainvälisen politiikan yhdistys    
Kansaneläkelaitos    
Kriisinhallintakeskus    
Kuntaliitto    
Laajan turvallisuuden verkosto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskurssiyhdistys    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajaturvallisuusunioni    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI    
Reserviläisliitto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sadankomitea    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Atlantti-seura    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Pankki    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö, SPEK    
Suomen poliisijärjestöjen liitto    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto    
Suomen YK-liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
UH-Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkopoliittinen instituutti    
Upseeriliitto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varusmiesliitto ry    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Nato