Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/701/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksen sisältämillä lakiehdotuksilla mahdollistettaisiin uudenlaisen laajakaistaisen mobiilin viranomaisviestintäpalvelun tarjoaminen palvelumallilla, jossa verkko-operaattorina toimii kilpailutuksen perusteella valittu kaupallinen teleyritys ja palveluoperaattorina Suomen Erillisverkot Oy (ERVE) tai sen tytäryhtiö. Valittu palvelumalli pohjautuu talouspoliittisen ministerivaliokunnan 18.12.2017 tekemiin päätöksiin.
 

Säädösmuutoksia tehtäisiin lakiin sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015). Lakimuutoksilla mahdollistettaisiin verkkoneutraliteetin estämättä kaksi keskeistä viranomaistoiminnetta: 1) viranomaisviestinnän saatavuuden etuoikeus- altapurkutoiminne sekä 2) viestinnän laadun etuoikeustoiminne. Toiminteilla priorisoitaisiin viranomaisviestintää verkon ruuhkautumistilanteissa. Lisäksi esityksellä mahdollistettaisiin viranomaisviestinnän kansallinen verkkovierailu niissä tilanteissa, jolloin ensisijainen verkko ei ole käytettävissä. Sääntelyllä varmistettaisiin myös, ettei muiden käyttäjien viestintäpalveluiden laatu tai saatavuus yleisesti heikkene viranomaisviestintäpalvelusta johtuen.Turvallisuusverkkolakiin tehtävillä muutoksilla VIRVE-verkosta sekä uudesta laajakaistaisesta viranomaisviestintäpalvelusta tulisi turvallisuusverkkolain alaisia palveluita ja niihin kohdistuisi myös käyttövelvoite. Uusi palvelu otettaisiin käyttöön porrastaen ja siirtymäajan VIRVE toimisi uuden palvelun rinnalla.
Tausta
Nykyisin langaton aikakriittinen viranomaisviestintä perustuu Suomessa VIRVE-verkkoon. On kuitenkin tunnistettu kasvava tarve laajakaistaiselle viranomaisviestinnälle, jota VIRVE-verkko ei mahdollista. Siirtymä laajakaistaiseen viranomaisviestintään on merkittävä, koska se parantaisi tilannekuvan tarkkuutta ja helpottaisi ripeää viranomaisvastetta muun muassa erityyppisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa.
Tavoitteet
Lakiehdotuksen tavoitteena on parantaa viranomaisviestinnän laatua ja luotettavuutta. Ehdotetuilla muutoksilla täytetään viranomaisten laajakaistaisen viestinnän tarpeet. Uusi laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu toteutettaisiin mallilla, jossa viranomaisviestintää tarjotaan kaupallisten teleoperaattorien verkoissa. Tavoitteena on nykyistä VIRVE-verkkoa teknologisesti paremman viranomaisten välisen aikakriittisen viestinnän järjestäminen.

Tavoitteena on, että uuden viranomaisviestintäpalvelun peitto ja luotettavuus vastaisivat nykyistä VIRVE-verkkoa. Lisäksi esityksen tavoitteena on edistää viranomaisten toiminnan järjestämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi ja luoda mahdollisuuksia viranomaisten oman toiminnan kehittämiseen. VIRVE-verkon on tarkoitus jatkaa toiminnassa kunnes uusi laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu on osoittautunut toimivaksi ja luotettavaksi.

Esityksen tavoitteena on myös varmistaa muiden käyttäjien matkaviestinpalvelun laatu tai saatavuus viranomaisviestintäpalveluiden tarjoamisen yhteydessä. Tämä varmistettaisiin säätämällä teleoperaattoreille velvollisuus huolehtia käyttäjien viestintäpalvelun laadusta ja raportoida häiriöistä Viestintävirastolle.

Esityksellä toteutetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 18.12.2017 tekemää päätöstä, jonka mukaan uusi laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu toteutetaan palvelumallilla, jossa verkko-operaattorina toimii kilpailutuksen perusteella valittu kaupallinen teleyritys ja palveluoperaattorina Suomen Erillisverkot Oy tai sen tytäryhtiö. Esitys pyrkii varmistamaan teleoperaattoreiden yhdenmukaisen kohtelun ja edistämään kilpailua säätämällä hankinnan toteuttamisesta.

Viranomaisen aikakriittisen viestinnän merkitys Suomen yhteiskunnan turvallisuudelle on merkittävä, joten on tarpeen varmistaa, että kilpailutuksella valittu verkkopalvelun tarjoaja täyttää tehtävän edellyttämät korkeat turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset. Hankintaa valmisteltaessa voidaan tarkemmin arvioida tarpeellisia valintakriteerejä.
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntökirje MoVi.pdf - Lausuntopyyntö

MoVi HE luonnos lausunnoille.pdf - Luonnos hallituksen esityksestä

Pykälät ruotsiksi.pdf - Paragrafer på svenska

Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

Utkast till Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk....pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 6.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnonantajia pyydetään ystävällisesti lausumaan erityisesti uusina kokonaisuuksina mukaan tulleista asioista, jotka on eritelty yllä.
 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse   tai postitse. Lausunnot pyydetään jaottelemaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä annettujen otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja:

Antti-Jussi Lankinen, p. 040 545 0901, antti-jussi.lankinen@lvm.fi

Mira Karppanen, p. 029 534 2094, mira.karppanen@lvm.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Elisa Oyj    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Finanssivalvonta    
Globetel Oy    
Hansel Oy    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Moi Mobiili Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat (Pääesikunta)    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Siviilipalveluskeskus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto - FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands Mobiltelefon    
Asiasanat

hallituksen esitys

Viestintäratkaisut

TURVALLISUUS

verkkopalvelut

viestintäverkot