Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Tanskan merialuesuunnitelman muutoksista / Begäran om utlåtande om ändringar av Danmarks havsplan

Lausuntopyyntö Tanskan merialuesuunnitelman muutoksista / Begäran om utlåtande om ändringar av Danmarks havsplan

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/1275

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Tanskan ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Tanskan merialuesuunnitelman muutoksista ja sen ympäristöselostuksesta. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Suomen ympäristökeskus (Syke) toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena (Point of Contact) Suomessa.

Finlands miljöcentral har tagit emot en underrättelse från Danmarks miljömyndighet om ändringar av den danska havsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är Finlands miljöcentral behörig myndighet (Point of Contact)för konventionen.
 
Tausta
Suomen ympäristökeskus (Syke) on jo aiemmin (21.8.2023) ilmoittanut, että Suomi osallistuu Tanskan merialuesuunnitelman muutosten ympäristöarviointiin.
Tanskan merenkulkuviranomainen on valmistellut muutoksia Tanskan merialuesuunnitelmaan. Ehdotettuihin muutoksiin sisältyy aiemmin vesiviljelylle, äyriäisten viljelylle ja raaka-aineiden louhinnalle osoitettujen vyöhykkeiden poistoja suunnitelmasta sekä uusiutuvalle energialle ja energiasaarekkeille osoitettujen vyöhykkeiden laajentamista. Ehdotettuihin muutoksiin sisältyy myös uusia vyöhykkeitä hiilidioksidin varastoinnille, liikenneinfrastruktuurihankkeille, raaka-aineiden louhinnalle, uusiutuvalle energialle tarkoitetuille vedenalaisille käytäville, maankäyttöönotolle sekä meriarkeologisille perintökohteille. Uusia vyöhykkeitä ehdotetaan myös luonnon ja ympäristön suojelemista varten.

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Finlands miljöcentral har redan 21.8.2023 meddelat att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av den danska havsplanen.Den danska sjöfartsmyndigheten har utarbetat ändringar av havsplanen. Föreslagna förändringar omfattar bland annat att ta bort zoner som tidigare utsetts för vattenbruk, skaldjursodling och råvaruutvinning från planen, samt utökade zoner avsedda för förnybar energi. De föreslagna ändringarna omfattar även nya zoner för koldioxidlagring, transportinfrastrukturprojekt, utvinning av råvaror, undervattenskorridorer för förnybar energi, markanvändning och maritima arkeologiska arv. Nya zoner föreslås också för att skydda natur och miljö.

Syftet med havsplanen är att främja hållbar utveckling och tillväxt av de olika användningarna av havsområdet, hållbar användning av naturresurser och uppnåendet av ett gott tillstånd för havsmiljön.
 
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Tanskan merialuesuunnitelman muutoksen luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

Med denna begära om utlåtande ber Finland miljöcentral myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om förslaget till ändringar av havsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.
 
Linkit

https://havplan.dk/en/page/info - Kartta Tanskan merialuesuunnitelmasta / Havsplan för Danmarks på kartan

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/tanskan-merialuesuunnitelman-ymparistoarviointi - Ympäristöhallinnon verkkopalvelu / Ymparisto.fi – Startsida Miljöförvaltningens webbtjänst

Liitteet:

FINAL_Espoo-rapport_FI.pdf - Tanskan merialuesuunnitelman muutosten valtion rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva ympäristöraportti suomeksi / Miljörapport om gränsöverskridande konsekvenser om ändringar av Danmarks havsplan på finska

Information of consultation regarding amendment of Denmark's maritime spatial plan.PDF - Tanskan ympäristöviranomaisen ilmoitus 20.11.2023 englanniksi / Underrättelse från Danmarks miljömyndigheter på engelska 20.11.2023

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 22.1.2024.
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 22.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/1275.
Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.

Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors).Ange ärendenummer SYKE/2023/1275.
Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral, ylitarkastaja| överinspektör Laura Aitala-Martesuo, puh. | tfn 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
 
Jakelu:
Metsähallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
BirdLife Suomi    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattikalastajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi