Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: POSELY/205/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)  sekä valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta(659/2010)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Ehdotus Pohjois-Savon maakunnan tulvariskialueiksi". Ehdotuksessa esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin viimeksi vuonna 2011. Nyt arviointi tehdään toisen kerran. Tämän alustavan arviointivaiheen jälkeen aloitetaan tulvariskien hallintasuunnittelu nimetyille merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vuoden 2018 lopussa ELY-keskuksen esityksestä ne merkittävät tulvariskialueet, joille tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisäksi pyydämme lausuntoanne tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on koskevasta asiakirjasta "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Tausta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjennoususta aiheutuvat tulvariskialueet Pohjois-Savon alueella. Pohjois-Savon maakunnan alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäytössä, vesistöissä tai ilmastoennusteissa jotka muuttaisivat vuoden 2011 arviota merkittävistä tulvariskialueista. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita.
 

 
Tavoitteet
Tulvariskien hallinta koskevan lain (62072010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Tulvariskien_hallinta - Linkistä löytyy kaikki kuulemiseen liittyvät asiakirjat: Valitse kohdan Merkittävät tulvariskialueet ja tulvariskien alustavan arvioinnin raportit alta valikosta Pohjois-Savon ELY-keskus

Aikataulu
Pohjois-Savon aluetta koskeva ehdotus merkittävien tulvariskialueiden päivittämisestä on nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueen kunnissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta, kirjallisesti tai sähköisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä.
 
Postiosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, PL 1049, 70101 Kuopio.
 
Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
Valmistelijat
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen
riku.eskelinen@ely-keskus.fi
Jakelu:
Aluehallintovirasto    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos