Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva riskienhallinta

Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva riskienhallinta

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2024/244

Vastausaika päättyy: 23.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja laatimastaan luonnoksesta kiinnitysluottopankkitoiminnan riskienhallintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista.   
 
Tausta
Laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022, jäljempänä ”UKLPL”), jolla saatettiin voimaan katettuja joukkolainoja koskeva direktiivi (2019/2162) osaksi kansallista lainsäädäntöä, astui voimaan 7.8.2022. UKLPL:llä kumottiin aikaisempi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta (16.7.2010/688, jäljempänä ”VKLPL”), jota kuitenkin sovelletaan UKLPL 51 §:n mukaisesti aikaisemmin liikkeeseen laskettuihin katettuihin joukkovelkakirjalainoihin ja eräisiin näiden pääomamäärien korottamisiin.

UKLPL:n perusteella Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä laissa ilmenevin valtuuksin. Ehdotetut määräykset ja ohjeet X/2024 perustuvat VKLPL:n perusteella annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 6/2012 ”Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta” huomioiden kuitenkin uudistuneen sääntelyn sisältö ja esille tulleet tarpeet uusille määräyksille ja ohjeille.

Ehdotetulla määräys- ja ohjekokoelmalla kumottaisiin VKLPL:ään perustuva määräykset ja ohjeet 6/2012 siltä osin kuin niitä ei sovelleta UKLPL:n 51 §:n perusteella.
 
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjata kiinnitysluottopankkien ja luvan saaneiden luottolaitosten menettelytapoja niiltä osin, kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävästi ohjausta.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 23.4.2024 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta toukokuussa 2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa aihekohtaisten otsikoiden tai alaotsikoiden alle se luku, alaluku tai kohta, esim. kohta (1) tai luku 4.1, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1 merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

 
Valmistelijat
Antti Hietala, vanhempi juristi, antti.hietala@finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5468
 
Jakelu:
Finanssiala Ry    
Kuntarahoitus    
Suomen Pankki