Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamiseta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamiseta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2245/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta. 
 
Tausta
Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on modernisoida tekijänoikeussääntelyä ja toimeenpanna Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) ja Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi (EU) 2019/789 lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamisesta (verkkolähetysdirektiivi).

Direktiivit ovat viimeinen osa Euroopan komission laajempaa, viidestä eri säädösehdotuksesta koostuvaa tekijänoikeuden modernisointihanketta. Direktiivien tavoitteena on varmistaa sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa, sopeuttaa tekijänoikeuden rajoitukset digitaalisiin ja rajatylittäviin ympäristöihin sekä edistää hyvin toimivien tekijänoikeusmarkkinoiden saavuttamista.

Lisäksi tekijänoikeuslakiin tehtäisiin eräitä direktiivien aihepiireihin liittyviä kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia ja laajennettaisiin kuvatallenteelle tallennettujen esitysten tekijänoikeudellista suojaa.
Tavoitteet
Esitys sisältää ehdotuksia, jotka koskevat seuraavia aihepiirejä:
1) Yhteiskunnallisesti merkittävää teosten käyttöä, kuten käyttö tiedonlouhinnassa, opetuksessa ja tutkimuksessa, kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja saataville saattamiseksi sekä sananvapauden ja uuden luomisen turvaamiseksi.
2) Televisio- ja radio-ohjelmien lähettämistä ja edelleenlähettämistä uudet toimintatavat ja jakelukanavat huomioiden.
3) Tekijänoikeuden laajennettuun kollektiiviseen hallinnointiin perustuvan sopimuslisenssijärjestelmän mukauttaminen DSM-direktiivin vaatimuksiin
4) Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojaaminen sopimussuhteissa
5) Kuvatallenteelle tallennettujen esitysten tekijänoikeudellisen suojan laajentaminen
6) Sanoma- ja aikakauslehtien uusi lähioikeus
7) Tekijänoikeuden toimeenpanon vahvistaminen, sisällön tuottajien oikeusaseman parantaminen ja verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajien vastuun lisääminen tekijänoikeutta loukkaavasta aineistosta
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0790 - DSM-direktiivi (EU) 2019/790 DSM-direktivet (EU) 2019/790

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019L0789 - Verkkolähetysdirektiivi (EU) 2019/789 Direktivet om onlinesändningar (EU) 2019/789

Liitteet:

TekL_HE_LUONNOS_27092021.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetu lain 184 §:n muuttamisesta

RP_URL_UTKAST_komplett_remiss.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och 184 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.10.2021.

 
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyynnössä on monivalikkokysymyksiä esityksen asiasisällön mukaan jäsennettynä. Tarvittaessa lausunnonantaja voi perustella näkemyksensä.
Lausuntopyyntöön sisältyvän vaikutusarviointia koskevan kysymyksen osalta pyydämme erityisesti tarkistamaan, vastaako HE-luonnoksessa oleva kuvailu omaa näkemystänne. Jos näin ei ole, pyydämme kuvailemaan niitä vaikutuksia, joita koette esityksellä olevan (erityisesti omalla toimialallanne), ja tässä yhteydessä perustelemaan näkemyksenne ja kertomaan lähteen, josta numeraalisia tai muita tietoja voidaan tarkistaa.

Huomatkaa, että lausunnon voi tarvittaessa lähettää toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.10.2021.
Valmistelijat
Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, viveca.still(at)gov.fi
Johtaja Jorma Waldén, jorma.walden(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto / Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu    
Aikakausmedia ry / Aikakauslehtien Liitto ry    
Akava ry    
Alma Media Oyj    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Arkistoyhdistys ry    
Arts & Minds Oy    
Audiovisuaalisen alan tekijät ry    
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK    
Audiovisual Producers Finland APFI ry    
Bauer Media    
Booky.fi    
Brunswick group/Charles Slingsby    
Business Finland    
Business Software Alliance BSA    
Celia - Näkövammaisten kirjasto    
Centria ammattikorkeakoulu    
COSS ry - Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus    
CSC - Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digiloi/Taina Roth    
Digita Oy    
Discovery Finland    
DNA Oy    
Duodecim    
Edita Publishing Oy    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elektroniikan tukkukauppiaat ETK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Elisa Oyj    
Epidemic Sound    
ETLA    
Facebook    
FIMAGE ry    
Finlands svenska Biblioteksförening r.f.    
Finlands svenska författareförening r.f.    
Finlands Svenska Skådespelarförbund r.f.    
Finnet-liitto ry    
Finnfoto - Suomen Valokuvajärjestöt ry    
Forum Artis ry    
Freelance Ohjelmatyöntekijät ry    
Freelancemuusikot ry    
F-Secure Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Google    
Graafinen Teollisuus Oy    
Grafia ry    
Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Herdifier Oy (IRC-galleria)    
Hohtokari Oy/Marit Hohtokari    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Indieplace    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM)    
Invalidiliitto ry    
IPR University Center Association ry    
Itä-Suomen yliopisto    
JCDecaux Finland Oy    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansallisgalleria    
Kansalliskirjasto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kehitysvammaliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjakauppaliitto ry    
Kirjallisuuden edistämiskeskus    
Kirkkohallitus    
Kodintekniikkaliitto    
Kopiosto ry    
Kotimaisten kielten keskus    
KREAM Helsinki Osk    
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvittajat ry    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
LM tietopalvelut    
Luonnonvarakeskus    
Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY    
M & M Viihdepalvelu Oy    
Maanmittauslaitos MML/Paikkatietokeskus FGI    
Marketing Finland    
Markkinaoikeus    
Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Mikseri.net / Pop Media Oy    
MTV Oy    
Museovirasto    
Musiikin edistämissäätiö MES    
Musiikkituottajat - IFPI Finland    
Muu ry    
Neogames    
Nokia Oyj    
Näkövammaisten liitto ry    
Ohjelmisto- ja e-business ry (aikaisemmin Ohjelmistoyrittäjät ry)    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Ondine Oy    
Open Knowledge Finland    
Open Knowledge Finland, Avoin GLAM    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Otavamedia Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Oy Anima Vitae Ltd    
Oy Filmiteollisuus Fine Ab/ Yellow Film & TV Oy    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pop & Jazz Konservatorio    
Professoriliitto ry    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry    
Radiomedia ry    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Saamelaiskäräjät    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Sanasto ry    
Sanoma Media Finland Oy    
Sanoma Oyj    
Sanomalehtien liitto (nykyisin Uutismedian liitto)    
Sarjakuvantekijät ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisustusarkkitehdit SIO ry    
Sisäministeriö    
ST Akatemia Oy    
Sulake Corporation Oy (Habbo Hotel)    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Akatemia    
Suomen Anti-piratismiyhdistys ry    
Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ry    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Filmikamari ry    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Kansallisoopperan Säätiö    
Suomen Kaupan Liitto SK ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kirjailijaliitto ry    
Suomen kirjastoseura ry    
Suomen Kirjasäätiö    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Kuvajournalistit ry    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry SULASOL    
Suomen Museoliitto ry    
Suomen Musiikintekijät ry    
Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry    
Suomen Musiikkikustantajat ry    
Suomen musiikkineuvosto    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry    
Suomen Näyttelijäliitto ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pienyrittäjät ry    
Suomen Sinfoniaorkesterit ry    
Suomen Säveltäjät ry    
Suomen Taideteollisuusyhdistys ry - Design Forum Finland    
Suomen Taiteilijaseura ry    
Suomen Teatterit ry    
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys    
Suomen tekniset kustantajat ry    
Suomen Televisioiden Liitto ry / Screenforce Finland    
Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry    
Suomen tiedekustantajien liitto ry - Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf    
Suomen tieteellinen kirjastoseura ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen tubettajat ry    
Suomen valokuvataiteen museon säätiö    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska litteratursällskapet rf    
Säteilyturvakeskus    
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry    
Taidemaalariliitto ry    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry    
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietojohtaminen ry    
Tietokirjailija Petteri Järvinen (Petteri Järvinen Oy)    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, Ficom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuotanto Oy Säihky    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Universal Music Oy    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valokuvataiteilijoiden liitto ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verkkokauppa.com Oyj    
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry    
Yleisradio Oy    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Youtube    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ålands TV och radio    
Ålcom    
Asiasanat

tekijänoikeus