Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18229/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä.
Tausta
Valtioneuvoston oikeuskansleri otti tutkittavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankintamenettelyn riippumattomuuden vuonna 2018 ja antoi päätöksensä 10.5.2019. Päätöksessään oikeuskansleri piti perusteltuna lääkeyhtiöiden rahoittaman rokotetutkimuksen ja rokotehankintoja koskevan päätösten valmistelun ja päätöksenteon erottamista entistä selkeämmin toisistaan riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tehtyjen selvitysten johdosta, sosiaali- ja terveysministeriö päätti jatkotoimenpiteenään valmistelun jatkamisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämiseksi. Esitetty ratkaisu eriyttäisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisen rokotetutkimuksen rokotehankinnoista ja lisäksi loisi edellytykset kansallisen rokotetutkimuksen vahvistamiseksi.
Tavoitteet
Lailla valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnassa olevaa, kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen tuottamiseen liittyvää omaisuutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhtiölle. Perustettavan yhtiön toimialoina olisivat lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen. Yhtiön päätehtävänä olisi kaupallinen rokotetutkimus sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisissa rokotetutkimustehtävissä oleva henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Suomen valtiolla olisi osake-enemmistö perustettavassa yhtiössä ja se kuuluisi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Perustettava yhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaisi Sosiaali- ja terveysministeriö.
 
Esityksen tavoitteena on toteuttaa lääkeyhtiöiden rahoittaman rokotetutkimuksen ja rokotehankintoja koskevien päätösten valmistelun ja päätöksenteon erottamisen toisistaan riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Hallituksen esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioon. Tästä johtuen hallituksen esitys tulee antaa valtioneuvoston yleisistunnossa 5.10.2020. Jotta hallituksen esitys voidaan antaa 5.10.2020, joudutaan lausuntoaikaa lyhentämään.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.9.2020 klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Niina Kiviaho, erityisasiantuntija, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. +358 295 163 009
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuopion yliopistollinen keskussairaala    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mevac - Meilahden Rokotetutkimuskeskus    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopistollinen keskussairaala    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Svenska handelshögskolan    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopistollinen keskussairaala    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
TUKIJA    
Turun yliopisto    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, rokotetutkimus, yhtiöittäminen, HE