Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tanskan merialuesuunnitelmaluonnos ja sen ympäristöselostus

Tanskan merialuesuunnitelmaluonnos ja sen ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN6157/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Tanskan ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Tanskan merialuesuunnitelmasta ja sen ympäristöselostuksesta. Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
 
Tausta
Ympäristöministeriö on jo aiemmin (21.4.2020) ilmoittanut, että Suomi osallistuu Tanskan merialuesuunnitelman ympäristöarviointiin. Merialuesuunnitelma on laadittu Tanskan merialuesuunnitelmaa koskevan lain mukaisesti. Suunnitelmaan sisältyy eri tarkoituksiin osoitettuja alueita, jotka on merkitty aluesuunnitelman karttoihin. Merialuesuunnitelma kattaa merienergia-alan, meriliikenteen, liikenneinfrastruktuurit, kalastus- ja vesiviljelyalan, merenpohjaa koskevan kaivostoiminnan, maankäytön ja maankäytönsuunnittelun tietyiltä osin sekä ympäristön suojelun ja parantamisen.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Tanskan merialuesuunnitelman luonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
Linkit

https://havplan.dk/en/ - Kartta Tanskan merialuesuunnitelmasta / Havsplan för Danmarks på kartan

Liitteet:

Tanskan merialuesuunnitelman ympäristöraportti suomeksi.pdf - Tanskan merialuesuunnitelman valtion rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva ympäristöraportti suomeksi / Miljörapport om gränsöverskridande konsekvenser av Danmarks havsplan på finska

Tanskan merialuesuunnitelman ympäristöraportti ruotsiksi.pdf - Tanskan merialuesuunnitelman valtion rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva ympäristöraportti ruotsiksi / Miljörapport om gränsöverskridande konsekvenser av Danmarks havsplan på svenska

Tanskan viranomaisen kirje 25-3-2021.PDF - Tanskan ympäristöviranomaisen ilmoitus 25.3.2021 englanniksi / Underrättelse från Danmarks miljömyndigheter på engelska 25.3.2021

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 31.8.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Minna Torkkeli, puh. 0295 250 377, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan liitto    
Satamaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering