Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9678/2020

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää teiltä lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Liikenteen infrastruktuuritukiohjelmasta säädetään valtioneuvoston asetuksella sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018-2021. Tuen kohteena ovat sähköautojen lataus- ja kaasutankkausverkostoihin liittyvät investoinnit. Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailussa tarjoukset on ryhmitelty neljään ryhmään, joissa investointihankkeita koskevat tarjoukset kilpailevat keskenään. 

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018-2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella selkeytettäisiin infrastruktuuritukiohjelman sääntöjä. Muutokset koskisivat erityisesti investointihankkeiden etusijajärjestystä ja muita tarjousten vertailun sääntöjä, tuettavien hankkeiden teknisiä vaatimuksia ja määräaikoja koskevia säännöksiä. Tuen kohdistaminen eri ryhmiin tehtäisiin jatkossa valtion talousarviossa asetuksen sijaan. Lisäksi Energiavirastolle säädettäisiin harkintavalta jatkoajan myöntämiseen hankkeen valmistumisen viivästyessä poikkeuksellisten ja ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi.

Asetusmuutos ehdotetaan tulevan voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2020.
Tavoitteet
Tukiohjelma liittyy hallitusohjelman jaksoihin Elinvoimainen Suomi ja Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, ja sillä edistetään kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Tukiohjelman tavoitteena on edistää sähkön ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä tukemalla lataus- ja kaasuntankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja. Kattava lataus- ja kaasuntankkausverkosto on edellytys sähkökäyttöisten ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Infrastruktuurituella on lisäksi kannustettu yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa.

Valtioneuvoston asetukseen tehtävillä muutoksilla tavoitellaan tuen tarkempaa kohdistumista vaikuttavuudeltaan tehokkaimpiin hankkeisiin. Lisäksi tukiohjelmaan liittyviä sääntöjä pyritään selkeyttämään niiltä osin, joissa alkuperäinen asetusmuotoilu on jättänyt tulkinnanvaraa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 1.7.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne asetusmuutosluonnoksesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelun.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi.

Jakelu:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensto Group    
Fingrid Oyj    
Fortum Recharge Oy    
Gasum Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirta Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Motiva Oy    
Parkkisähkö Oy    
Plugit Finland Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry,    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö