Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2738/2024

Vastausaika päättyy: 14.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelukohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Valtion tilinpäätöksen yhteydessä esitettäisiin jatkossa valtiontalouden yhdistellyt laskelmat, jotka kattaisivat valtion talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten muodostaman kokonaisuuden. Yhdistellyt laskelmat muodostettaisiin konsernitilinpäätöksen laatimismenetelmällä (hankintamenomenetelmä) yhdistelemällä edellä mainittujen yksikköjen tilinpäätökset lähtökohtaisesti siten kuin kyseessä olisi yksi talousyksikkö. Yhdistellyt laskelmat antaisivat nykyistä paremman kokonaiskuvan valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta. Yhdistellyt laskelmat otettaisiin myös hallituksen vuosikertomukseen, jossa ne esitettäisiin valtion tilinpäätöksen yhteydessä.

Lisäksi ehdotetaan nykyisten asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuuksien selkeyttämistä ja täsmentämistä. Samalla määräyksenantovaltuudet olisi tarkoitus kumota asetustasolta.

VM pyytää liitelakeihin tarvittavin osin esittelyluvat asianomaisilta ministeriöltä erikseen hyvissä ajoin ennen esittelyä.
 
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on aiempaa kokonaisvaltaisemman kuvan saaminen valtiontalouden kokonaisuudesta. Lisäksi tavoitteena on saattaa asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuudet vastaamaan nykyisiä perustuslain täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksia. Asetuksenantovaltuuksien ja määräyksenantovaltuuksien muutoksilla ei ole tarkoitus muuttaa nykyisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 14.5.2024.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään lähettämään ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/2738/2024. Viranomaisen, jolla on käytössä VAHVA-asianhallintajärjestelmä, tulee viedä lausuntonsa lisäksi VAHVAan. 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Huomioittehan, että annetut
lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa hallitussihteeri Saara Rahko (p. +358 295 530 046) ja Timo Hattinen (+358 295 530 157) (sähköpostit etunimi.sukunimi@gov.fi).
 
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalouden interventiorahasto (MIRA)    
Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA)    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
puolustusvoimat    
Rahoitusvakausrahasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinlaitos    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto (VAR)    
Valtion eläkerahasto (VER)    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion televisio- ja radiorahasto    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtion ydinjätehuoltorahasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontakuurahasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Öljysuojarahasto (ÖSRA)