Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22453/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy on ilmailulain 107 §:ssä tarkoitetun ilmatilan hallintaa ohjaavaan käsikirjan (ASM-käsikirjan) mukaisesti valmistellut ilmatilapaketin, jolla tehdään muutoksia ilmatilarakenteisiin. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettuihin muutosesityksiin.
 
Tarkoitus on päivittää kieltoalueita, rajoitusalueita ja tilapäisiä erillisvarausalueita koskevat koordinaatit Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti siviili-ilmailua. Tarkoituksena on päivittää ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 § sekä liitteet 2 ja 3 vastaamaan näitä tarpeita.
Tausta
Ilmailulain (864/2014) 11 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa ilmailua tai kieltää se valtion johtamisen, maanpuolustuksen, rajavalvonnan, pelastustehtävien tai varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella taikka ympäristön suojelemisen kannalta valtakunnallisesti tärkeiden alueiden yläpuolella.
 
Ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2014) 2 §:n 1 kohdan mukaan kieltoalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen kielletään. Asetuksen liitteessä 1 on määritelty kieltoalueiden koordinaatit. Asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan rajoitusalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai sen aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilmailu on sallittu vain tietyllä luvalla tai tiettyjen erityisehtojen mukaisesti. Asetuksen liitteessä 2 on määritelty rajoitusalueiden koordinaatit. Asetuksen 2 §:n 7 kohdan mukaan tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen. Asetuksen liitteessä 3 on määritelty TSA-alueiden koordinaatit.
 
Liikenne- ja viestintävirasto kuulee samanaikaisesti sidosryhmiä ilmatilamuutosten kokonaisuudesta. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lausuntopyynto-ilmatilamuutoksista-airac-paivamaaralle-2042023 
Tavoitteet
Tavoitteena on päivittää asetuksen liitteiden koordinaatit vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä ilmatilan käytön tehostamiseksi ja siviili-ilmailun sujuvoittamiseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja jakelussa mainituilta asetusmuutoksesta. Lausuntopyynnön liitteenä on muistio ja asetusluonnos. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.11.2022 lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta tai liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitussihteeri Iida Huhtanen iida.huhtanen@gov.fi tai 0295 342 613.
Jakelu:
Wing Aviation Finland Oy    
Babcock Scandinavian AirAmbulance Finland    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
FinnHEMS Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Mikkelin lentoasema    
Nordic Regional Airlines Oy    
oikeusministeriö    
Patria Oyj    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Redstone Aero Oy    
RPAS Finland ry    
Seinäjoen lentoasema    
sisäministeriö    
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö    
Suomen ilmailuliitto    
Suomen ilmailuopisto    
Suomen Lennonjohtajien yhdistys ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen liikennelentäjien liitto ry    
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry    
UAS Centre Finland    
Uudenmaan ELY-keskus    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö