Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24309/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia pyytää 12. syyskuuta 2023 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta.

 
Tausta
Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, jonka tarkoituksena on hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittäminen.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan tutkimus- ja innovaationeuvoston roolia tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisessa vahvistetaan parlamentaarisen TKI-työryhmän esitysten mukaisesti.

Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022 työryhmä linjasi loppuraportissaan maaliskuussa 2022, että Suomi tarvitsee nykyistä vahvempaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamista ja koordinaatiota, joka mahdollistaa TKI-järjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen. Työryhmä esitti tutkimus- ja innovaationeuvoston roolin vahvistamista tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisessa ja koordinoinnissa. Työryhmä esitti neuvoston rakenteiden, toimintamuotojen ja tehtävien uudistamista, päätoimisen sihteeristön asettamista neuvoston työn tueksi sekä TKI-politiikan poikkihallinnollisen koordinaation vahvistamista uudistamalla ministeriöiden TKI-tehtäviä hoitavien virkamiesten verkoston toimintaa.
 
Tavoitteet
Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä esitetään laajennettavaksi siten, että jatkossa sen tehtäviin kuuluisi myös aloitteiden teko kansallisiksi strategiavalinnoiksi, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvan edistäminen, T&K-rahoituslain ja monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman toimeenpanon seuranta ja yhteensovittaminen sekä ehdotusten teko tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta. Kokoonpanossa ministereitä voisi jatkossa olla viidestä seitsemään nykyisen kuuden sijasta, ja neuvoston varapuheenjohtajistoa laajennettaisiin siten, että varapuheenjohtajia olisi jatkossa kolme, joista yksi olisi ministeri, yksi tiedeyhteisön edustaja ja yksi elinkeinoelämän edustaja. Neuvoston valmisteluresursseja vahvistettaisiin korvaamalla nykyinen valmisteluverkosto päätoimisella sihteeristöllä. Neuvosto voisi kokoontua ilman ministerijäseniään valmistelemaan neuvoston aloitteita ja päätöksiä ja se voisi kutsua työnsä tueksi asiantuntijaverkostoja ja paneeleita.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston uudistamisella tavoitellaan kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisen ja koordinaation parantamista, entistä vahvempaa vaikuttavuutta sekä poikkihallinnollisuuden voimistumista. Uudistus vahvistaa tutkimus- ja innovaationeuvoston asemaa ja resursseja sekä luo sille edellytykset vastata tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kokonaisvaltaisen johtamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Uudistuksella tavoitellaan tutkimus- ja innovaationeuvoston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistumista sekä aktiivisempaa, monipuolisempaa ja näkyvämpää toimintaa.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8 - Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-978-6 - Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 loppuraportti

Liitteet:

TIN asetusluonnos 220823.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

TIN asetusluonnos 220823_sv.pdf - Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (utkast)

TIN perustelumuistio (luonnos) 220823.pdf - Perustelumuistio (luonnos)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 12. syyskuuta 2023.

Lausuntoaika on asetusmuutoksen kiireellisyyden johdosta poikkeuksellisesti kolme viikkoa.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Ministeriöiden tulee lausuntopalvelun lisäksi viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/24309/2023.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, p. 0295 160 533, antti.pelkonen@gov.fi 
johtava asiantuntija Teija Pellikainen, p. 0295 140 606, teija.pellikainen@gov.fi
 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Strategisen tutkimuksen neuvosto    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen start-up yhteisö    
Suomen tiedeakatemiat    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaikuttavuussäätiö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vetenskapspolitik

forskningspolitik

innovationspolitik

forsknings- och utvecklingsverksamhet

innovationsverksamhet

vetenskap

forskning