Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/980/2018-YM-1

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla valtion tuella rahoitettuja ARA-vuokra-asuntoja jää tyhjilleen kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen vuoksi. Lisäksi  ARA-talojen syrjäinen sijainti ja huono kunto voivat aiheuttaa asuntojen vajaakäyttöä. Vajaakäytöstä aiheutuu haasteita vuokrataloyhteisöjen taloudelle. Vuokrataloyhteisöjen taloudelliset vaikeudet aiheuttavat riskejä myös lainanantajille ja takaajille eli kunnille, valtiolle ja muille rahoittajille.

Valtion taloudellisilla tukitoimenpiteillä pyritään helpottamaan aravalainoitettuja asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia. 

Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaan hallituskaudella etsitään ratkaisuja väestön vähenemisestä aiheutuvien tyhjien asuntojen ongelmaan.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on toteuttaa ympäristöministeriön asettaman, asuntokannan ja asuinolojen kehittämistä kasvukeskusten ulkopuolella tarkastelleen AAKE-työryhmän ehdotuksia. Työryhmän toimikausi oli 1.2.2017-30.9.2017 ja sen tehtävänä oli selvittää kasvukeskusten ulkopuolella olevien valtion tukemien vuokrataloyhteisöjen taloudellisten vaikeuksien laajuutta ja tulevaa kehitystä sekä arvioida vuonna 2013 voimaan tulleen aravalainoitettuja vuokrataloyhteisöjä koskevan lainsäädännön toimivuutta ja riittävyyttä vuokra-asuntoyhteisöjen ongelmien hoidossa.  

Työryhmä esitti raportissaan useita erilaisia sekä aravalainakantaa että valtion taloudellisia tukitoimenpiteitä koskevia ehdotuksia. Työryhmä esitti  taloudellisia tukitoimenpiteitä koskevan lainsäädännön muuttamista siten, että niiden myöntäminen olisi mahdollista jo ennakoivasti siinä vaiheessa, kun vuokrataloyhteisön tilanteen heikkenevä kehitys on todettavissa. Työryhmä esitti myös, että lainaehtomuutosten käsittelyssä käytössä oleva pohjakorko poistettaisiin. Lisäksi työryhmä esitti, että purkuakordin myöntöperusteita muutettaisiin ennakoivimmiksi ja että purku- ja rajoitusakordien enimmäismäärää nostettaisiin 10 prosenttiyksiköllä. Lainakannan osalta työryhmä esitti korkeiden aravakorkojen alentamista valtaosassa aravalainakantaa käytössä olleelle 1,39 prosentin tasolle.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on parantaa aravalainoitettuja asuntoja omistavien vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä ja elinkelpoisuutta. Muutoksilla voitaisiin ehkäistä sekä vuokrataloyhteisöjen, kuntien että valtion riskien toteutumista ja edistää asumiskustannusten kohtuullisuuttaa ARA-vuokra-asunnoissa.

Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2018 aikana. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Linkit
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain, vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain ja aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta.

Myös muut kuin alla erikseen mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Liisa Meritähti, puh. 029 525 0376, etunimi.sukunimi@ym.fi, sekä lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh. 029 525 0132, etunimi.sukunimi@ym.fi.

Jakelu:
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry    
Oikeusministeriö    
RAKLI ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

vuokra-asunnot

aravalaina

aravajärjestelmä