Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1227/03.01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että öljyjätemaksusta annettu laki kumottaisiin tarpeettomana, koska öljyjätemaksun keräämisestä on tarkoitus luopua 1.1.2020 alkaen. Öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisen yhteydessä varmistettaisiin kuitenkin, että lain 7 §:n 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja valtionavustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun asti.
Liitteet:

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta.pdf - Lausuntopyyntö

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med för-slag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift.pdf - Begäran om utlåtande

HE öljyjäte maksulain kumoaminen.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

HE öljyjäte maksulain kumoaminen SV.docx - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift

Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 12.8.2019 lausuntopalvelussa tai sähköpostilla osoitteisiin valtiovarainministerio@vm.fi ja
krista.sinisalo@vm.fi.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Ohessa ovat lausuntopyynnöt ja luonnokset hallituksen esityksestä suomeksi ja ruotsiksi.
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo puh. 029 5530 248, krista.sinisalo@vm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry