Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Tanskaan suunniteltavan Itäisen kehätie -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Tanskaan suunniteltavan Itäisen kehätie -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2024/625

Vastausaika päättyy: 29.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Tanskan ympäristövirastolta YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
Tausta
Itäistä kehätie -hanketta suunnitellaan Kööpenhaminan edustalle. Hanke kulkee Amagerin itärannikkoa pitkin ja yhdistää pohjoisen Helsingørin moottoritien eteläiseen Øresundin moottoritiehen. Hankkeeseen suunnitellaan neljää mahdollista liittymäkohtaa Nordhavnissa, Lynetteholmissa, Prøvestenenissä ja Kastrupissa. Merenalainen tunneli tulee koostumaan useista yksittäisistä tunnelielementeistä, jotka hinataan meriteitse hankealueelle. Elementit sijoitetaan peräkkäin merenpohjaan valmiiksi ruopattuun tunnelikaivantoon.

Hankkeen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin jatkotyössä on tutkittava tarkemmin teknisiä- ja ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi tunnelin lopullinen suunnittelu, neljän eri liittymän tekniset ratkaisut, tien kapasiteetti ja yhteydet ympäröivään tieverkkoon on määriteltävä. Osana hanketta tunnelin rakentamiseen tarvittavia raaka-aineita on tarkoitus louhia merellä. Lisäksi on selvitettävä, aiheuttaako esimerkiksi olemassa olevien kaapeleiden ja jätevesiputkien siirtäminen uusia päästökohtia mereen.

Hanke saattaa aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Hankesuunnittelussa on tunnistettu alustavat kohteet, joiden tutkiminen ja tarkempi arviointi on tarpeen mahdollisten hankkeen rakennus- ja käyttövaiheessa ilmenevien rajat ylittävien vaikutusten osalta. Tällaisia ovat muutokset hydrografiassa ja sedimenttien leviämisessä, vaikutukset merikasvillisuuteen ja -eläimistöön, veden laatu, vedenalainen melu, hiilidioksidipäästöt, merenkulku sekä liikenneolosuhteet maalla.
Tavoitteet
Tanska on toimittanut hankkeen kuulemisasiakirjan. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 28.3.–29.4.2024 välisenä aikana. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjan sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 29.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2024/625. Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland    
Kalatalouden keskusliitto | Centralförbundet för Fiskerihushållning    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet    
Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä | Samordningsgruppen för havsplanering    
Metsähallitus | Forstsyrelsen    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. | Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f.    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Asiasanat

Espoon sopimus

Esbokonventionen