Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23773/2023

Vastausaika on päättynyt: 18.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää 18.9.2023 mennessä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta.

Maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa.
Tausta
Kiinteistöverolain mukaan kiinteistövero määrätään erikseen maapohjan ja rakennusten osalta. Kunnanvaltuustot päättävät alueellaan sovellettavasta kiinteistöveroprosentista laissa säädettyjen vähimmäis- ja enimmäisprosenttien rajoissa. 

Kunnan on määrättävä maapohjaan ja rakennuksiin sovellettava yleinen kiinteistöveroprosentti, jonka vaihteluväli on 0,93–2,00, vakituisten asuinrakennusta veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Pääkaupunkiseudun kuntien on lisäksi määrättävä erillinen veroprosentti rakentamattomalle rakennuspaikalle.

Kunnat voivat lisäksi määrätä erillisen veroprosentin voimalaitoksille ja yleishyödyllisille yhteisöille sekä muut kuin pääkaupunkiseudun kunnat rakentamattomille rakennuspaikoille. Jos erillistä veroprosenttia ei ole määrätty, sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 1,30 prosenttiin. Toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista.
Tavoitteet
Tavoitteena on osana hallituksen julkisen talouden tasapainottamistavoitteita kasvattaa kiinteistöverokertymää. Toimenpide kasvattaisi kuntien kiinteistöverotuloja 108 miljoonalla eurolla niissä kunnissa, joissa yleinen kiinteistöveroprosentti nykyisin on uutta alarajaa 1,30 prosenttia alempi.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM086:00/2023 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

Liitteet:

Luonnos 29.8.2023 hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 18.9.2023. Lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi hallituksen ensimmäisen toimintavuoden talousarviovalmistelun asettamien aikataulurajoitteiden vuoksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 18.9.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen@gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain liitto - Jordägarnas Förbund r.y.    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Tilastokeskus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

verotus

kiinteistövero

kiinteistöverolaki

maapohjan kiinteistöveroprosentti