Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset: hallituksen esitys vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (tuki) ja siihen liittyvä asetus (maatalousmaan kipsikäsittely)

Luonnokset: hallituksen esitys vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (tuki) ja siihen liittyvä asetus (maatalousmaan kipsikäsittely)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/889/2020 ja VN/1010/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän uusi luku, jossa säädettäisiin vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden edistämisen tukemisesta valtion talousarvioissa osoitetuista määrärahoista.

Lain muutokset ja annettava uusi asetus muodostaisivat maatalousmaan kipsikäsittelyn tukemiseen sovellettavan kokonaisuuden. Maatalousmaalle tultaisiin levittämään kipsiä, joka tutkimusten mukaan vähentää tehokkaasti maataloudesta aiheutuvaa vesistöjen fosforikuormitusta.

Ehdotettu lainmuutos käsiteltäisiin eduskunnassa aikanaan ns. lisäbudjettilakina, joten sen aikataulu ja käsittely on sidottu annettavaan lisäbudjettiin. Tästä syystä lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi ja lisäksi pyydetään, että lausunnot annettaisiin viimeistään määräaikaan mennessä.
Tausta
Lainsäädännön muutokset toteuttaisivat osaltaan pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaa ja on osa siihen sisältyvän Vesiensuojelun tehostamisohjelman täytäntöönpanoa.
Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on edistää vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä tuella ja siten osaltaan pyrkiä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamiseen. Harkinnanvaraista tukea voitaisiin myöntää luonnollisille henkilöille, yhtiöille ja muille yhteisöille sekä julkisyhteisöille edellytysten täyttyessä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimisi tukiviranomaisena ja myöntäisi tukea palvelujen ja tuotteiden muodossa. Tukea ei myönnettäisi rahana tai rahoitusomaisuutena.

Valtioneuvoston asetus sisältäisi lakia täsmentävät säännökset maatalousmaan kipsikäsittelyyn myönnettävästä tuesta. Tukemisessa sovellettaisiin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimuksia.

Muuna toteuttamisvaihtoehtona on selvitetty valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla annettavan asetuksen laatimista. Valtionavustuslain mukaan avustuksen on oltava rahaa tai rahoitusomaisuutta. Valtionavustuslain perusteella ei voi myöntää tukea tuotteina ja palveluina.
 
Linkit

http://www.ym.fi/vedenvuoro - Vesiensuojelun tehostamisohjelma

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299 - Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (Finlex)

Liitteet:

HE luonnos lausunnolle 6 2 2020.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi (tuki) 6.2.2020

Asetusluonnos kipsikäsittely 6_2_2020_.docx - Asetusluonnos (maatalousmaan kipsikäsittely) 6.2.2020

Luonnos asetuksen perustelumuistioksi 6_2_2020.docx - Luonnos asetusluonnoksen perustelumuistioksi 6.2.2020

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksesta 6.3.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, puh. +358 295 250 312, erja.werdi@ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Helsingin yliopisto, Maatalous-ja metsätieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
OM    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusvoimat    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry    
Asiasanat

maatalous

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri

vesipuitedirektiivi