Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle puolustukseen liittyvien, keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen ja teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle puolustukseen liittyvien, keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen ja teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20547/2022

Vastausaika päättyy: 16.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Puolustusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen, teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen sekä niiden täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Tausta
Tasavallan presidentti päätti 17.5.2022 valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Suomen liittymisestä Natoon. Liittymiskeskustelut käytiin 4.7.2022 ja Suomen liittymispöytäkirja allekirjoitettiin 5.7.2022. Liittymiskeskusteluissa sovittiin muun muassa, että 12 kuukauden kuluessa Pohjois-Atlantin sopimusta koskevan sopimuksen liittymiskirjan tallettamisesta Suomen tulee liittyä myös puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehtyyn sopimukseen ja teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehtyyn Naton sopimukseen.
 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi sopimuksen puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi sekä Naton sopimuksen teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin ja niiden täytäntöönpanomenettelyt sekä lait sopimusten ja niiden täytäntöönpanomenettelyjen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimukset ovat osa Pohjois-Atlantin liiton (Nato) oikeudellisesti sitovaa sopimuskehikkoa, johon Pohjois-Atlantin sopimukseen liittyvien uusien jäsenvaltioiden edellytetään sitoutuvan.

Puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroista turvaamista koskeva sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 12.1.1961. Teknisten tietojen välittämistä puolustustarkoituksiin koskeva sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 7.2.1971. Suomen osalta sopimukset tulevat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun Suomi on tallettanut liittymiskirjansa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Sopimusten ja niiden täytäntöönpanomenettelyjen voimaansaattamislait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimukset tulevat Suomen osalta voimaan.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM009:00/2022 - Linkki suomenkieliseen tätä hanketta koskevaan hankesivuun.

Liitteet:

Hallituksen esitysluonnos (FI).pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi suomeksi

Avtalet om försvarsuppfinningar och förfaranden för genomförande (SV) .pdf - Avtalet om försvarsuppfinningar och förfaranden för genomförande (SV)

Natosavtal om förmedling av teknisk information och förfaranden för genomförande (SV).pdf - Natosavtal om förmedling av teknisk information och förfaranden för genomförande (SV)

Regeringens proposition (SV).pdf - Regeringens propositions på svenska

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.10.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus PLM009:00/2022).

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.plm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/20547/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/20547/2022.

 
Valmistelijat
Hallituksen esityksen valmistelusta on vastannut sopimuksen hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen valmistelutyöryhmä. Mahdollisten kysymysten osalta voi ottaa yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan ja sihteereihin:

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, puolustusministeriö, työryhmän puheenjohtaja, puh. +358 295 140 233

Lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala, puolustusministeriö, työryhmän varapuheenjohtaja +358 295 140 601
Hallitussihteeri Heini Ryynänen, puolustusministeriö, työryhmän sihteeri, puh. +358 295 140 023
Hallitussihteeri Katariina Kuhanen, puolustusministeriö, työryhmän sihteeri, puh. +358 295 140 042

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.

 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti-insinöörit ry    
Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry    
Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö