Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27663/2023

Vastausaika päättyy: 19.5.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.
 
Tausta
Esityksen valmistelun taustalla ovat eräiden jo annettujen EU-asetusten edellyttämä kansallinen sääntely viranomaistoiminnan järjestämiseksi ja liikenteen ja logistiikan tietojen saatavuuden varmistamiseksi kansallisesta yhteyspisteestä.

Samalla esitetään tehtäväksi myös muita liikenteen tietosääntelyä koskevia päivityksiä. Muutoksilla pyritään selventämään nykyistä sääntelyä ja toimijoita koskevia velvoitteita tarpeellisin osin. Esitys sisältää myös ehdotuksia, joilla parannettaisiin ajantasaisten ja laadukkaiden tietojen saatavuutta liikennesektorilla. Liikenteen ja logistiikan tietojen saatavuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ja sitä myötä data-avaruuskehityksen vauhdittaminen liikennesektorilla sisältyvät toimenpiteinä Suomen digitaalisessa kompassissa asetettuihin digitaalista infrastruktuuria koskeviin tavoitteisiin.

Tietosääntelyä koskevilla ehdotuksilla toteutetaan osaltaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteita vahvistaa liikennepalvelumarkkinoiden toimivuutta sekä edistää liikenne- ja logistiikka-alan digitalisaatiota ja automatisaatiota, uudenlaisten liiketoimintamallien syntymistä ja hyödyntämistä sekä liikennejärjestelmän tehokkuutta.
 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia liikenteen palveluista.

Esityksellä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20 artiklan säännöksiä. Liikenne- ja viestintävirasto nimettäisiin tunnisterekisteriorganisaatioksi ja lataus- ja tankkausinfrastruktuuria koskevien tietojen osalta Väylävirasto vastaamaan kansallisesta yhteyspisteestä. Liikenne- ja viestintävirasto ja Väylävirasto voisivat hankkia kyseisiä tehtäviä koskevat tietopalvelut Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä. Kyse olisi uusista viranomaistehtävistä.

Ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi sähköisiä kuljetustietoja koskevan EU-asetuksen vaatimasta sähköisten kuljetustietojen tiedonvaihdon kansallisesta yhteyspisteestä. Muutoksilla mahdollistettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla olevan tietojärjestelmän hankkiminen Fintraffic Oy:lta. Kyse on uudesta viranomaistehtävästä.

Esityksen mukaan henkilöliikenteen liikkumispalveluja koskevien olennaisten tietojen sisällön osalta viitattaisiin jatkossa Euroopan komission delegoituun asetukseen EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta. Muutoksen johdosta kumottaisi valtioneuvoston asetus henkilöliikenteen liikkumispalvelujen olennaisista tiedoista. Liityntä-pisteiden ja niiden esteettömyyttä koskevien tietojen osalta ehdotetaan laissa säädetyille toimivaltaisille viranomaisille velvoite huolehtia tietojen saatavuudesta tilanteessa, jossa tietoja ei ole kansallisen yhteyspisteen kautta saatavilla olennaisia tietoja koskevan velvoitteen mukaisesti.

Esityksellä muutettaisiin lippu- ja maksujärjestelmien rajapintaan pääsyä laajentamalla kertalippuja koskeva velvoite kattamaan kaikki kertamatkaan oikeuttavat lipputuotteet. Lisäksi velvoitettaisiin toimivaltaiset viranomaiset julkaisemaan lippuyhteistyötä koskevat sopimusehdot.

Liikenneasioiden rekisterin osalta esityksellä selkiytettäisi sääntelyä tietojen luovuttamisesta yksittäisluovutuksina yksityishenkilöille ja massaluovutuksina liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Esityksessä ehdotetaan, että yksittäisluovutuksina voitaisi jatkossa luovuttaa tieto vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksen voimassaolosta. Liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin voitaisi luovuttaa y-tunnus sekä luonnollisen henkilön yksilöimiseksi henkilötunnus taikka muu yksilöivä tunnus. Ehdotuksessa lisättäisi nimenomainen säännös tietojen luovuttamisesta perintätoiminnan harjoittajille tietojenluovutskiellosta huolimatta.


Esityksellä täsmennettäisi valvontaviranomaisen yleistä tiedonsaantioikeutta ja ehdotetaan lisäksi, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi julkaista verkkosivuillaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tietoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM054:00/2023 - Säädöshanke hankeikkunassa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM054:00/2023 - Statsrådet projektportal för lagstiftningsprojekt

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 19.5.2024 mennessä lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa erityisasiantuntija Laura Lassila, p. 029 5342 016, laura.lassila(at)gov.fi
 
Jakelu:
Ab Jan-Ove Management Oy    
ABB    
ABB    
ABB    
ABC-lataus/SOK    
ABC-lataus/SOK    
Ahvenanmaan maakunta    
Ahvenanmaan maakunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Aurelia Turbines    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Baltic Sea Action Group    
Biokierto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
ESL Shipping    
Etanoliautoilijat ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finavia    
Finnair    
Finnair    
Finrenes Oy    
Fortum    
Forum Virium    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Ltd.    
Helen Oy    
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä    
Hitachi ABB Power Grids    
Hycamite TCD Technologies Oy    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinna    
Imatra    
Infodata processing oy    
Invalidiliitto    
ITS Finland    
Joensuu    
Jyväskylä    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarina    
Kaasuautoilijat ry    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaani    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kempower    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KESKO K-lataus    
KESKO K-lataus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkola    
Kotka    
Kouvola    
Kreab    
Kuljetusliike Taipale Oy    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kuuloliitto    
Lahti    
Laivameklariliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenranta    
Lieto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikennevirta    
Liikenteenohjaus Fintraffic Oy    
LIMOWA ry    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Matkahuolto Oy    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Meriaura    
Meriteollisuus    
Metener Oy    
Metsäteollisuus    
Metsäteollisuus    
Mikkeli    
Naantali    
NAPA    
NEOT    
Neste    
Neste    
Neste    
Neste    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Oulu    
P2X    
Paikallisliikenneliitto    
Paimio    
Palta    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Plugit Oy    
Plugit Oy    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pori    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Raasepori    
Raecom Oy / Sähköinen liikenne ry    
Raisio    
Rauma    
Recharge Finland Oy    
Riihimäki    
Rovaniemi    
Rusko    
Salo    
Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaliitto    
Savonlinna    
Schenker Oy    
Seinäjoki    
SEO    
SOK    
SOK ABC-Ketjuohjaus    
SSAB Europe    
SSAB Europe    
ST1    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Sähköautoilijat ry    
Sähköautoilijat ry    
Taksiliitto    
Tampere    
Teknologiakeskus Merinova Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Tesla    
Tietosuojavaltuutettu    
Turku    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Vakka-Suomen Voima Oy    
Valtiovarainministeriö    
Waltti Solutions Oy    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden neuvottelukunta    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viafin GAS    
Virta    
Woikoski OY    
VR Oy    
VR Oy    
Väre Oy    
Wärtsilä Oyj    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö