Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21468/2023

Vastausaika on päättynyt: 5.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta.
 
Tausta
Ulosoton suojaosuus korotettiin takuueläkkeen tasolle vuoden 2023 ajaksi lailla ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (985/2022). Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä huolehditaan säilyttämällä ulosoton suojaosuus nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on huolehtia velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä säätämällä suojaosuuteen pysyvä tasokorotus, joka olisi voimassa, kunnes asiasta toisin säädetään. Tasokorotus vastaisi vuonna 2023 voimassa olevaa korotusta.

Esityksessä ehdotetaan, että velallisen suojaosuuden määräksi säädettäisiin ulosottokaaressa velallisen itsensä osalta 30,75 euroa päivässä ja velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,99 euroa päivässä. Esityksen mukaan suojaosuuden määrään tehtäisiin vuosittain oikeusministeriön asetuksella indeksitarkistus. Tarkistamiseen sovellettaisiin kansaneläkeindeksistä annettua lakia (456/2001).
 
Linkit
Liitteet:

HE ulosottokaaren muuttamisesta.pdf - Esitysluonnos

Lagförslag.pdf - Lagförslag

Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 5.9.2023.

Lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi normaalia lyhyempi.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa hallitusneuvos Terhi Salmela, puh. 0295 150 203, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Ulosottomiehet ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto

utsökning

suojaosuus

skyddat belopp