Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28672/2023

Vastausaika on päättynyt: 24.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er lämna utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport.
Bakgrund
Enligt 4 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) får en försäkrad ersättning för kostnaderna för prehospital akutsjukvård enligt 39 och 40 § i hälso- och sjukvårdslagen. Om den försäkrades tillstånd tack vare sådan vård på platsen har förbättrats så att transport till en plats för fortsatt vård inte behövs, ersätts kostnaderna för sjuktransportfordonets besök på platsen såsom en kostnad för den försäkrade. Med stöd av sjukförsäkringslagen får den försäkrade ersättning för sjuktransport som hör samman med prehospital akutsjukvård, men inte för prehospital akutsjukvård som ges före eller under transporten.
 
Enligt 4 kap. 6 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen utfärdas bestämmelser om den ersättningstaxa som används som grund för ersättning för användning av sjuktransportfordon genom förordning av statsrådet. Ersättningstaxan för sjuktransport ska bygga på kostnaderna för transporten och de disponibla medlen.

Ersättningstaxan för sjuktransport har höjts temporärt till och med den 31 december 2023. Höj-ningarna har gjorts genom temporära förordningar, så att ersättningstaxan ska kunna justeras på nytt i takt med kostnadsutvecklingen.
Målsättningar
Målet är att justera taxans nivå så att den motsvarar utvecklingen av kostnaderna inom branschen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas in senast den 23 november 2023. 

Vid beredningen av förordningen har det varit nödvändigt att avvika från den riktgivande remiss-tiden för att man vid beredningen ska kunna utnyttja det senast publicerade kostnadsindexet och reservera tid för verkställigheten av förordningen.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.

De kommer att beaktas vid färdigställandet av statsrådets förordning.

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi.

Vid behov kan utlåtandena sändas elektroniskt till kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

I följebrevet ska ärendenumret VN/28672/2023 och STM077:00/2023 anges.

OBS! Utlåtandet behöver inte också sändas per e-post eller post om det lämnats in via tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande fås av Paula Vuorenpää, tfn 02951 63032, pa-ula.vuorenpaa@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

sairaankuljetus / sjuktransport

sairausvakuutus / sjukförsäkring