Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28672/2023

Vastausaika on päättynyt: 24.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 6 §:n mukaan vakuutetulle korvataan terveydenhuoltolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitetusta ensihoitopalvelusta aiheutuneet kustannukset. Jos kohteessa annetun ensihoidon ansiosta vakuutetun tila on korjaantunut niin, että kuljetusta jatkohoitopaikkaan ei tarvita, sairaankuljetusajoneuvon kohteessa käynnistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutetulle aiheutuneena kustannuksena. Sairausvakuutuslain perusteella vakuutetulle korvataan ensihoitopalveluun liittyvä sairaankuljetus, ei ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettua ensihoitoa.
 
Sairaankuljetusajoneuvon käytöstä aiheutuneiden kustannusten korvausperusteena olevasta korvaustaksasta säädetään sairausvakuutuslain 4 luvun 6 §:n 3 momentin perusteella valtioneuvoston asetuksella. Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa perustuu kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja käytettävissä oleviin varoihin.

Kustannusten korvaustaksaa on korotettu väliaikaisesti 31.12.2023 saakka. Korotukset on tehty määräaikaisilla asetuksilla, jotta korvaustaksan tasoa voitaisiin tarkastella uudelleen kustannustason kehittyessä.
Tavoitteet
Tavoitteena on tarkistaa taksan taso vastaamaan alan kustannuskehitystä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. 

Säädösvalmistelussa on ollut tarpeen poiketa kuulemista koskevasta ohjeellisesta lausuntoajasta, jotta valmistelussa on voitu hyödyntää viimeisintä kustannusindeksijulkaisua ja varata aikaa asetuksen toimeenpanolle.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.

Annetut lausunnot otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen viimeistelemisessä.

Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/28672/2023 ja STM077:00/2023.

HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa lakimies Paula Vuorenpää, puh. 02951 63032, paula.vuorenpaa@gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

sairaankuljetus / sjuktransport

sairausvakuutus / sjukförsäkring