Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21247/2023

Vastausaika on päättynyt: 23.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä.

Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niiden torjunnasta työssä. Asetus korvaisi samalla kumottavaksi ehdotetun työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2019).

Ehdotetun asetuksen soveltamisala olisi kumottavaksi ehdotetun asetuksen soveltamisalaa laajempi kattaen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien ja perimää vaurioittavien tekijöiden lisäksi myös lisääntymiselle vaaralliset kemialliset tekijät. Eräiden lisääntymiselle vaarallisten aineiden voimassa olevat HTP-arvot sisällytettäisiin ehdotettuun asetukseen sitoviksi raja-arvoiksi muutettuina. Myös lisääntymiselle vaarallisen lyijyn sitovat raja-arvot siirrettäisiin ehdotettuun asetukseen ja lyijytyöstä annettu valtioneuvoston päätös (1154/1993) kumottaisiin. Lisäksi syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille ja akryylinitriilille tulisi uudet sitovat raja-arvot ja bentseenin raja-arvoa kiristettäisiin.
 
Tausta
Ehdotetulla asetuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/431 (jäljempänä syöpädirektiivin päivitysdirektiivi).

Syöpädirektiivin päivitysdirektiivin mukaisten muutosten kansallinen täytäntöönpano edellyttää muutoksia voimassa olevaan työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Asetuksen muuttamisen sijaan annettaisiin uusi asetus, sillä syöpädirektiivin päivitysdirektiivin edellyttämät muutokset ulottuvat voimassa olevan asetuksen lähes kaikkiin pykäliin. Syöpädirektiivin päivitysdirektiivistä johtuvat muutokset on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 5.4.2024.
 
Tavoitteet
Ehdotetulla asetuksella pantaisiin osaltaan täytäntöön syöpädirektiivin päivitysdirektiivin edellyttämät muutokset. Direktiivimuutoksen tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua.
 
Linkit
Liitteet:

Luonnos 31.1.2024, syöpäVNa.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Muistioluonnos 31.1.2024, syöpäVNa.pdf - Luonnos asetuksen perustelumuistioksi

Utkast, Statsrådets förordning.pdf - Utkast, Statsrådets förordning om agenser som medför risk för cancersjukdom, mutagena agenser och reproduktionstoxiska agenser

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta sosisaali- ja terveysministeriölle viimeistään perjantaina 23.2.2024.

Reilun kolmen viikon lausuntoaika on suositeltua kuuden viikon lausuntoaikaa lyhyempi. Esitystä on kuitenkin valmisteltu kolmikantaisessa HTP-jaostossa, jossa asian kannalta keskeisten työmarkkinajärjestöjen, Työterveyslaitoksen sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden edustajat ovat päässeet kommentoimaan luonnosta jo ennen lausuntokierrosta. Syöpädirektiivin päivitysdirektiivin mukaan kansallisten muutosten tulee olla saatettu voimaan viimeistään 5.4.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta, Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lakimies Katja Danner, puh. 0295 163 392, s-posti: katja.danner(at)gov.fi
ja neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, puh. 0295 163 565, s-posti: sirkku.saarikoski(at)gov.fi

 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kemianteollisuus ry    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Tehy ry    
Teollisuusliitto ry    
Työterveyslaitos    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Asiasanat

Syöpä

Valtioneuvoston asetus

arbetarskydd

työsuojelu

arbetssäkerhet

työturvallisuus

lisääntymiselle vaarallinen aine

reproduktionstoxiskt ämne

cancer

mutagen

perimää vaurioittava

Statsrådets förordning

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta

Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete