Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta; Valmiutta ja häiriötilanteiden hoitamista koskevat säädökset

HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta; Valmiutta ja häiriötilanteiden hoitamista koskevat säädökset

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7206/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta.  Säädösmuutokset koskevat valmiutta ja varatumista koskevia säännöksiä sekä häiriötilanteiden hoitamista. 
Tausta
Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on tarkastellut valmiutta ja varatumista koskevaa lainsäädäntöä ja havainnut selkeitä puutteita muun muassa valmiussuunnittelun yhteensovittamisessa, tilannekuvan luomisessa ja huoltovarmuudessa. Neuvottelukunta on tehnyt esitykset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista, jotka on aikataulutettu kiireellisyysjärjestyksen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa, mahdollisimman pian on tarve luoda valtakunnallisesti yhtenäiset rakenteet valmiussuunnittelulle, tilannekuvan luomiselle ja häiriötilanteiden johtamiselle. Covid19-pandemian johdosta asetetut poikkeusolot edellyttävät lainsäädännön valmistelua nopealla aikataulululla.
Tavoitteet
Esityksen mukaan sairaanhoitopiireille, joissa on yliopistollinen sairaala, annetaan tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen valmiussuunnittelun johtaminen ja yhteensovittaminen sekä ajantasaisen tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen. Ylipistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit toimivat keskenään yhteistyössä, siten että ne yhdessä muodostavat valtakunnallisen kokonaisuuden.
 
Sosiaalihuollosta vastaaville toimielimille säädettäisiin velvoite sopia yhdessä alueellisesta varau-tumisesta ja sovittaa yhteen valmiussuunnittelu erityisvastuualueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lisäksi on varmistettava sosiaalihuollon osaaminen ja edustus yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin valmiutta koskevien tehtävien hoitamisessa. Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee tuottaa ja luovuttaa yhtenäisen valtakunnallisen tilannekuvan muodostamiseksi tarvittavat tiedot.
 
Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, tilanteessa, jossa yhden sairaanhoitopiirin resurssit ylittyvät, ylipistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri johtaa erityisvastuualueellaan terveydenhuollon resursseja valmiussuunnitelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti sekä yhteensovittaa erityisvastuualueellaan sosiaalihuollon resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.
 
Esityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa kultakin viideltä yliopistollisen sairaalan valmiuskeskukselta saamansa, yhtenäisin perustein laaditun tilannekuvan valtakunnallisen päätöksenteon tueksi.  
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.4.2020 mennessä.

Lausuntoaika on normaalia lyhyempi poikkeusoloista johtuvan asian kiireellisyyden vuoksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta osoitteessa (linkki).
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös internetosoitteesta: https://stm.fi/lausuntopyynnot (linkki) ja hankeikkunasta osoitteesta:
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/haku?keyword=STM048:00~2F2020&resultCount=12
hankenumerolla STM048:00/2020.
 
Valmistelijat
Anne Ilkka, hallitusneuvos, p. 0295 163384
Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, 0295 163 202
Jakelu:
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
Huoltovarmuuskeskus    
Itä-Savon shp    
Kainuun shp    
Kanta-Hämeen shp    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kymenlaakson shp    
Lapin shp    
Länsi-Pohjan shp    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Puolustusvoimat/pääesikunta    
Päijät-Hämeen shp    
Satakunnan shp    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen Kuntaliitto    
Säteilyturvakeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työterveyslaitos (C-osaamiskeskus)    
Vaasan shp    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen shp