Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Norjan suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja sen ympäristöselostus

Norjan suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja sen ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6453/2021

Vastausaika on päättynyt: 28.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Norjan ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Norjan suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen suunnitelmakauden 2022–2027 vesienhoitosuunnitelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista.

Vesienhoitosuunnitelman ja siihen kuuluvien asiakirjojen (toimintaohjelma ja alueellinen toimenpideohjelma) tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, miten vesiä halutaan hoitaa pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa asetetaan ympäristötavoite kaikille vesille, sekä joille, järville, rannikkovesille että pohjavesille. Ympäristötavoitteilla varmistetaan vesien kokonaisvaltainen suojelu ja kestävä käyttö. Vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa kuvataan ehdotetut vesiympäristön tilan ehkäisy-, parantamis- tai ennallistamistoimenpiteet.

Vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvässä ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Norjan vesienhoitosuunnitelmasta ja siihen kuuluvista asiakirjoista sekä vesienhoitosuunnitelmaan sisältyvästä ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
 
Liitteet:

Alueellinen vesienhoitosuunnitelma 2022 - 2027.pdf - Alueellinen vesienhoitosuunnitelma 2022 – 2027. Suunnitelmaehdotus ja ympäristövaikutusten arviointi.

Liite Toimintaohjelma 2022 - 2027 .pdf - Liite: Toimintaohjelma 2022 - 2027

Liite Alueellinen toimenpideohjelma 2022 - 2027.pdf - Liite: Alueellinen toimenpide-ohjelma 2022–2027

Tiivistelmä_Inarinsaame.pdf - Suunnitelmaehdotus ja ympäristövaikutusten arviointi. Tiivistelmä inarinsaameksi. Vuávámiävtuttâs já pirâsvaiguttâsâi árvuštâllâm. Oohtânkiäsu.

Tiivistelmä_Koltansaame.pdf - Suunnitelmaehdotus ja ympäristövaikutusten arviointi. Tiivistelmä koltansaameksi. Plaanehdtõs da pirrõsvaikktõõzzi ärvvtõõllmõš. Vuänõs.

Tiivistelmä_Pohjoissaame.pdf - Suunnitelmaehdotus ja ympäristövaikutusten arviointi. Tiivistelmä pohjoissaameksi. Plánaevttohus ja birasváikkuhusaid árvvoštallan. Čoahkkáigeassu.

Norjan viranomaisen kirje.pdf - Norjan viranomaisen kirje

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 28.5.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi .
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, puh. 0295 250 284, etunimi.sukunimi@ym.fi .
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Enontekiön kunta    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Inarin kunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Paliskuntain yhdistys    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sodankylän kunta    
Suomalais-norjalainen rajavesistökomissio    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Lapin piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Väylävirasto