Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetusluonnos mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista

Valtioneuvoston asetusluonnos mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6588/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista (muovi-EEJ). 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. Asetuksella säädettäisiin yksityiskohtaisista arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä sekä käyttötarkoituksista, joihin arviointiperusteet täyttävää uusiomuoviraaka-ainetta voitaisiin käyttää. Asetuksella mahdollistettaisiin jätteestä valmistetun uusiomuoviraaka-aineen käyttö tuotteena, jolloin uusiomuoviraaka-aineen asetuksen mukaiseen käyttöön ei sovellettaisi jätelainsäädäntöä.
Tavoitteet
Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa lupakäytäntöjä ja edistää jäteperäisen materiaalin käyttöä. Asetuksella luotaisiin uusiomuoviraaka-aineen valmistajia koskevat yhtenäiset velvoitteet ja kriteerit jäteluokittelun päättämiselle, kun asetuksen arviointiperusteet olisi otettu käyttöön.  Asetuksella tuettaisiin kiertotalouden tavoitteita ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käytöllä voitaisiin korvata raakaöljylähtöistä muoviraaka-aineen valmistusta. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Johanna Routio puh. +358 295 250 137 ja neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg puh. +358 295 250 059
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
 
Jakelu:
Business Finland Oy    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Metsäteollisuus ry    
Muoviteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakli ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pakkaustuottajat Oy    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

kiertotalous

jäte

muovin mekaaninen kierrätys EEJ

EOW

ei enää jätettä

uusiomuoviraaka-aine