Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalliselvitys

Digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalliselvitys

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14455/2020-VM-28

Vastausaika on päättynyt: 3.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvosto teki 8.4.2020 periaatepäätöksen julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta (VM 2020:33). Sen mukaan digitaalisen turvallisuuden viitekehykseen sisältyy riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen sekä kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Periaatepäätöksessä on kuvattu julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisalueet ja kehittämisen periaatteet sekä keskeisiä hallinnon toimintaa ja prosesseja tukevia digitaalisen turvallisuuden palveluja. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 8.4.2020 linjauksia toteuttaa Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020–2023 (Haukka) (VM 2020:33). Yhtenä Haukka-toimeenpanosuunnitelman tehtävänä on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalli.
Tausta

Valtiovarainministeriö on asettanut 23.9.2021 Haukka-hankkeeseen kaudeksi 15.9.2021– 31.12.2022 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamallin koordinaatioryhmän. Sen tehtävänä on tuottaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamallia koskeva selvitysraportti, joka luo perustan mahdolliselle säädösvalmistelulle. Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalliselvityksen nyky- ja tavoitetilan kuvaukset perustuvat haastatteluihin ja  koordinaatioryhmän näkemyksiin. 

Selvitystyön aikana valmisteltiin myös digitaalisen turvallisuuden tehtäviä koskeva kansainvälinen vertailu, joka on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Vertailun tarkoituksena oli selvittää, miten verrokkivaltioissa on organisoitu digitaaliseen turvallisuuteen liittyviä toiminnallisen tason keskitettyjä tehtäviä. Verrokkivaltiot olivat Alankomaat, Australia, Iso-Britannia, Israel, Ruotsi, Saksa, Venäjä ja Viro. 

 

Tavoitteet
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamallien nykytilan kuvauksessa on keskitytty laaja-alaiseen digitaalisen turvallisuuden yhteistoimintaan ja siihen liittyviin toimintamalleihin valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla ja kunnissa. Kuvauksessa on tunnistettu sekä koko julkisen hallinnon kattavaa digitaalisen turvallisuuden yhteistoimintaa, että valtionhallinnon yhteistoimintaa, hyvinvointialueiden yhteistoimintaa ja kuntien yhteistoimintaa, ja myös tutkimustoiminnan sekä yksityissektorin kanssa toteutettavaa digitaalisen turvallisuuden yhteistoimintaa. 

Yhteistoiminnan hallinnan parantamisen tavoitteena on löytää kustannustehokkaita ratkaisuja riittävän digitaalisen turvallisuuden ylläpitämiseksi julkisessa hallinnossa.  Tavoitetilan kuvauksessa on tuotu esille digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalliin toivottuja muutoksia.  Selvityksen viimeisessä luvussa on kuvattu tavoitetilakuvauksen perusteella valittuja merkittävimpiä kehittämistoimenpiteitä vastuutahoineen.

Liitteet:
Aikataulu

Valtiovarainministeriö pyytää huomioita koskien liitteenä olevaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden yhteistoiminta- ja hallintamalliselvitysluonnosta 3.6.2022 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Ministeriöitä pyydetään huomioimaan lausunnossa koko hallinnonala.

Huomiot pyydetään kohdentamaan selvitysluonnoksen teksteihin. Erityisesti pyydetään mahdollisia huomioita koskien selvitysluonnoksen luvussa 5 kuvattuja kehittämistoimenpiteitä ja niiden vaatimia resursseja.  

Huomiot pyydetään antamaan lausuntopalvelun kautta. 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Tuija Kuusisto