Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2394/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 7.2.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiön toimialana olisi meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen. Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotukset yhtiöittämisen johdosta tarpeellisiksi muutoksiksi toimialalainsäädäntöön, johon tehtäisiin sekä asiasisältöisiä että teknisluonteisia muutoksia.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on sitoutunut kehittämään suomalaista liikennejärjestelmää, jotta se palvelisi entistä paremmin kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeita tuottaen kasvavaa lisäarvoa ja hyötyjä koko yhteiskunnan mittakaavassa. Samalla liikennejärjestelmää halutaan kehittää suuntaan, joka luo edellytykset hyödyntää digitalisaation, liikenteen älykkään automaation ja palveluistumisen luomia mahdollisuuksia. Liikennejärjestelmän kehittämistyö on osa hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 13.6.2017, että Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitettäisiin valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen.

Hallituksen esitystä laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on valmisteltu liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittämistä valmistelevassa työryhmässä osana liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistushanketta. Työryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Air Navigation Services Finland Oy, Finrail Oy sekä Liikenneviraston henkilöstöä edustavista järjestöistä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Palkansaajajärjestö Pardia. Yksityiskohtaisempaa valmistelutyötä on tehty myös liikenteenohjauksen erityiskysymyksiä käsittelevissä alatyöryhmissä ja yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä. Yhtiöittämistä valmisteleva työryhmä on valmistelun aikana kuullut useita liikenteenohjauksen sidosryhmätahoja muun muassa kaikissa Liikenneviraston liikennemuotokohtaisissa liikenteenohjauskeskuksissa järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa.

Tavoitteet

Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä olisi tarkoitus valmistautua liikenteen digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin toimialan ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on, että liikenteen ohjauksella kerättävä tieto hyödyttää aiempaa tehokkaammin koko yhteiskuntaa.

Muutoksella luotaisiin myös edellytykset operatiivisen liikenteenhallinnan palvelujen asiakaslähtöisyyden parantamiselle sekä lisättäisiin liikenteenohjaustoiminnan taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta. Itsenäisessä osakeyhtiössä toiminnan läpinäkyvyys paranisi, kun liiketoiminnan todelliset tuotot ja kulut sekä liikenteenohjauspalvelujen hinnoittelun perusteet ovat selkeät.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 7.2.2018. 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä osoitteesta virastouudistus@lvm.fi.

Jakelu:
Aboa Mare Ab    
Ahola Transport Abp Oyj    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Akava ry    
Akava ry    
Alfons Håkans    
Alfons Håkans    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Atostek Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Baltic Connector Oy    
Baltic Connector Oy    
C et C Port Agency Finland Oy Ab    
Cinia Group Oy    
Cinia Group Oy    
Cygate Oy    
Destia Oy    
Destia Oy    
Destia Oy    
Dynniq Finland Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI)    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fenniarail Oy    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finavia Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Finrail oy    
Gofore Oyj    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
HaminaKotka satama    
Hangon satama    
Hangon satama    
Hangon satama    
Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL    
Helsingin kaupunki    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin satama    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Inkoon Satama    
Inkoon Satama    
Innovaatiorahoituskeskus TEKES    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun satama    
Joensuun satama    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalajoen satama    
Kalajoen satama    
Kalajoen satama    
Kaskisten satama    
Kaskisten satama    
Kemin Satama    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan Satama    
Kokkolan Satama    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kymenlaakson Liitto    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lappeenrannan satama    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luotsiliitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriaura Oy    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meritaito Oy    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Mipro Oy    
Mopro Oy    
Naantalin Satama    
Naantalin Satama    
Navielektro Ky    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
Nodeon Oy    
Näkövammaisten keskusliitto    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun satama    
Oulun satama    
Oy Transfennica Ab    
Oy Transfennica Ab    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Porin satama    
Porin satama    
Prima Shipping Oy Ab    
Prima Shipping Oy Ab    
Proxion Oy    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama    
Raahen Satama    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Ramboll Finland Oy    
Ratarahti Oy    
Rauma Cata Oy    
Rauman Satama    
Rauman Satama    
Rovaniemen kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitowise    
Skanska Oy    
Solita Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen kelitieto Oy    
Suomen kelitieto Oy    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampereen kaupunki    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Teollisuusliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Transdev Finland Oy    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turun Satama    
Turun Satama    
Turun Satama    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenkaupungin Satama    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Veturimiesten liitto ry    
Veturimiesten liitto ry    
Viestintävirasto    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
VR-yhtymä Oy    
Yara Suomi Oy    
YIT Oyj    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry    
Asiasanat

liikenne

liikenne- ja viestintäministeriö

liikenteenohjaus

Liikennevirasto