Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6457/2023

Vastausaika on päättynyt: 28.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetus on uudistettu. Uusi komission asetus tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EU) N:o 2022/2472 on tullut voimaan 1.1.2023.

Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annettu asetus (953/2020, ns. perinnebiotooppiasetus) tulee päivittää uuden maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vuoksi. Kyseessä olisi perinnebiotooppiasetuksen tekninen muutos, jossa viittaukset tarkistettaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi päivitystä viiteen pykälään.
Tausta

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden niitto- ja laidunkäytäntöjen muovaamia luontotyyppejä, joille on kehittynyt niille ominainen, monimuotoinen lajisto. Useimmat perinnebiotoopit tarvitsevat säilyäkseen jatkuvaa säännöllistä hoitoa, mikä erottaa ne useimmista muista luontotyypeistä. Perinnebiotoopit ovat kaikista luontotyypeistä lajistollisesti monimuotoisimpia. Luontotyyppien viimeisimmän uhanalaisuusarvioinnin (Suomen ympäristö 5/2018) mukaan lähes kaikki perinnebiotoopit arvioitiin erittäin uhanalaisiksi. Lisäksi niillä esiintyy 24 % kaikista uhanalaisista lajeista.

Kasvillisuuden umpeenkasvu on perinnebiotooppien pahin uhka. Umpeenkasvaneet perinnebiotoopit voidaan kunnostaa, minkä jälkeen ne on syytä saattaa jatkuvan hoidon piiriin. 

Tavoitteet
Perinnebiotooppien hoidon ja kunnostuksen tuella tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä ja kehityksen kääntämistä elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä Suomea sitovien kansainvälisten ja Euroopan unionin tavoitteiden mukaisesti. Tuen tavoitteena on edistää perinnebiotoopeille luonteenomaisen lajiston ekologista tilaa kunnostus- ja hoitotoimin sekä turvata ja kohentaa perinnebiotooppien maisemallisia arvoja.

Lisätietoja asetuksen mukaisesta tuesta on saatavilla ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/luonnonsuojelulain-tuki-perinnebiotooppien-kunnostukseen-ja-hoitoon

Perinnebiotooppiasetukseen ehdotetaan tehtäväksi tekniset muutokset siten, että tukiohjelman yhtenä säädösperustana oleva maatalouden vanha ryhmäpoikkeusasetus korvattaisiin maatalouden uudella ryhmäpoikkeusasetuksella. Lisäksi viittaukset yleiseen vanhaan ryhmäpoikkeusasetukseen ja vanhaan de minimis –asetukseen ehdotetaan poistettavaksi, koska soveltamiskäytäntö on osoittanut, että myönnetyn tuen mukaiset toimet ovat kohdentuneet kokonaisuudessaan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan piiriin kuuluville maatalousalueille.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200953 - Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta (953/2020)

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta ja muistioluonnoksesta 28.4.2023 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja aiheesta antavat:

ympäristöneuvos Hanna-Leena Keskinen, hanna-leena.keskinen@gov.fi
p.  029 525 0096

hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, jenni.korhonen-pereiracoutinho@gov.fi
p. 029 525 0397 
 
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pro Agria    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

luonnonsuojelu

luonnon monimuotoisuus