Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Finanssivalvonnan tulkinnaksi osakkeesta takaisinmaksettavana varana

Luonnos Finanssivalvonnan tulkinnaksi osakkeesta takaisinmaksettavana varana

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 1/01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne lausuntopyynnön liitteenä olevasta tulkintaluonnoksesta.
Tausta
Finanssivalvonta on havainnut valvontatehtävissään liiketoimintamallin, jonka vuoksi lainsäädännön tulkinnanvaraisesta takaisinmaksettavien varojen käsitteestä tulisi esittää finanssimarkkinoita valvovan viranomaisen tulkinta.
Tavoitteet
Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014; jäljempänä LLL) 1 luvun 3 §:n mukaan Finanssivalvonta valvoo sanotun lain noudattamista. LLL 2 luvun 1 §:n mukaan luottolaitostoimintaa ei saa harjoittaa ilman sanotussa laissa tarkoitettua toimilupaa. Tulkinnan tavoitteena on tämän Finanssivalvonnalle laissa asetetun valvontatehtävän täyttäminen. Tulkinnan tavoitteena on myös osaltaan lisätä oikeusvarmuutta finanssimarkkinoilla, kun markkinatoimijoilla olisi tiedossa Finanssivalvonnan esittämä tulkinta lain säännöksestä.

Tämän lausuntopyynnön tavoitteena on varata finanssimarkkinoilla toimiville mahdollisuus kommentoida tulkintaa ja sopeuttaa toimintaansa tulkinnan johdosta, koska tulkinnalla voi olla huomattava vaikutus sellaisen elinkeinon harjoittamiseen, jossa otetaan vastaan tulkinnan tarkoittamia takaisinmaksettavia varoja, jos toiminnassa täyttyvät muutkin luvanvaraisuuden tunnusmerkit.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
HUOM. Finanssivalvonta on pyynnöstä myöntänyt kahdelle taholle lisäaikaa lausua viimeistään torstaina 8.3.2018. Tämän johdosta yleistä lausuntoaikaa on pidennetty, ja myös muiden on mahdollista jättää lausunto alkuperäisen määräajan 1.3.2018 asemesta viimeistään torstaina 8.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Jos tulkintaluonnokseen esitetään muutosta, niin siitä pyydetään laatimaan muotoiluehdotus perusteluineen.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta kohdasta "Ohjeet". 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä lausuntopalvelu.fi:n välityksin. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.


Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo[at]fiva.fi tai Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
Valmistelijat
Lisätietoja tulkintaluonnoksesta antaa aikavälillä 1.-6.2. ja 8.3.2018 johtava neuvonantaja Sonja Lohse, puhelin 09 183 5311, ja aikavälillä 7.2.-7.3.2018 lakimies Juho Kivi-Koskinen, puhelin 09 183 5260. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi.
Jakelu:
Blue Finance Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
GF Money Consumer Finance Oy    
Kirjanpitolautakunta    
Kirjanpitolautakunta    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
OPR-Vakuus Oy    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

luottolaitos, pankki, takaisinmaksettava vara, luottolaitostoiminta, luvanvaraisuus, luotonanto