Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2663/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö valmistelee muutosta valtioneuvoston asetukseen merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Muutoksella on tarkoitus panna täytäntöön komission direktiivi (EU) 2017/845, jolla on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/56/EY yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi). Komission direktiivillä (EU) 2017/845 uudistettiin meristrategiadirektiivin liite III. Asetukseen esitetyt muutokset ovat luonteeltaan liitteitä koskevia teknisiä tarkennuksia ja täsmennyksiä.


 

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä olevasta asetusluonnoksesta. Lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 10.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Mikäli tämä ei ole mahdollista, lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ym@ym.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen (sara.viljanen@ym.fi, +358 295 250 315) sekä ympäristöneuvos Maria Laamanen (maria.laamanen@ym.fi, +358 295 250 359).
Jakelu:
BirdLife Suomi ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallituksen luontopalvelut    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi